Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《栗》

Library Resources
1 栗:
《山海經》曰:南山其上多栗,葛山銅山,其木多栗。

2 栗:
《毛詩》曰:樹之榛栗。
又云,版有漆,隰有栗。

3 栗:
《韓詩》曰:東門之栗,有靜靜,善也。家室。言東門之栗樹之下,有善人,可以為室家也。

4 栗:
《韓子》曰:秦餓。應侯謂王曰:五苑之果蔬橡棗栗,足以活民,請發之。王曰:今發五苑以活民,是使有功與無功互爭取也。人生而亂,不如死而治。

5 栗:
《廣志》曰:栗有侯栗,關中大如雞子。

6 栗:
《三秦記》曰:漢武帝果園,大栗十五枚一斗。

7 栗:
《魏志》曰:東夷韓國出大栗,如梨。

8 栗:
何晏《九州論》曰:中山好栗。

9 栗:
《袁准觀殊俗》曰:索蘭枝而不得,見巨房之大栗。

10 栗:
《袁子正書》曰:歲比不登,唯得賣棗栗瓜梨。

11 栗:
盧諶《祭法》曰:春秋冬祠,皆用栗。

12 栗:
禮曰:栗欀之。

13 栗:
《漢燕秦千樹栗》:此人與千戶侯等。

14 栗:
《黃侔蒸栗》:。

15 栗:
《魏氏》:許元因司馬昭辭,欲殺之,帝方食栗。優人雲午等唱曰:青頭雞,青頭雞者,鴨也。帝懼不敢發。

16 栗:
《莊子》:古者獸多民少,皆巢居以避之,晝拾橡栗,暮栖樹上,故命曰有巢氏。

17 栗:
《梁州獻栗》:徑寸半。

18 栗:
《西京雜記》曰:上林苑有魁栗雙栗楒栗榛栗。

19 栗:
史。蘇秦說燕文侯曰:此有棗栗之科,此謂天府也。民雖不級而足也。

20 栗:
《選蜀都》:榛栗罅發。

21 栗:
王逸《荔枝賦》:北燕薦朔濱之巨栗。

22 栗:
《侯國出栗》:大如雞子。

23 栗:
《桂陽有栗》:叢生,大如柿子。

24 栗:
《越中出如拳之栗》:

25 栗:
《哀公問社於宰我》:宰我對曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗。

26 栗:
【賦】《後漢蔡邕傷故栗賦》曰:人有折蔡氏祠前栗者,故作斯賦,樹遐方之嘉木,于靈宇之前庭,形猗猗以豔懋,似碧玉之精明,何根莖之豐美,將蕃熾以悠長,遇禍賊之災人,嗟夭折以摧傷。

27 栗:
【啟】《梁庾堅吾謝東宮賚栗啟》:查或火成,鑽以為屑,柰稱煎用,曝而成糗,未若北燕巨實,用奪榮枯,南國脯山,翻慚齒決,承恩踊躍,對聞喜之河,念報屏營,問知來之鳥。

URN: ctp:n549399