Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《梓》

Library Resources
1 梓:
《大傳》曰:伯禽康叔見周公,三見而三笞。商子曰:二三子觀乎南山之陰,見梓,晉然實而俯。晉,肅貌。二子見商子。曰:梓者,子道也。二子入門而趨,登堂而跪,周公拂其首,勞而食之。

2 梓:
《毛詩》曰:惟桑與梓,必恭敬止,椅桐梓漆,爰伐琴瑟,北山有梓。

3 梓:
《秋小葉復》:。

4 梓:
《左傳》曰:季孫為已樹六檟於蒲圃東門之外,定姒薨,匠慶請蒲圃之檟以為櫬。君子曰:多行無禮,必自及也。

5 梓:
《禮斗威儀》曰:君乘火而王,其政和平,梓為常生。

6 梓:
《爾雅》曰:楰,鼠梓。

7 梓:
《史記》曰:子胥告其人曰:必樹梓吾墓上。

8 梓:
《漢元帝初光年》:皇后曾祖父濟南平陵王伯墓門梓柱,卒生枝葉,上屈,劉向以為王氏代漢之象,是王莽之歲。

9 梓:
《衛子夫入宮》:歲餘不得見,涕泣請出。曰:吾昨夢子夫中庭生梓樹,出非至告乎。。

10 梓:
《曹子建書》曰:斬泗濱之梓,以為箏也。

URN: ctp:n550056