Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 大將軍

《大將軍》

Library Resources
1 大將軍:
并官屬

2 大將軍:
大將軍,戰國時官也。楚懷王與秦戰,秦敗楚,虜其大將軍,屈饨是矣。漢高帝以韓信為大將軍。初拜信,蕭何曰:「王素慢無禮,今拜大將,如兒戲耳。」乃擇良日,齋戒設壇,以禮拜之。又竇嬰為大將軍,每朝大議,列侯莫敢抗禮。武帝又置。初,武帝以衛青數征伐有功,以為大將軍,欲尊寵之,故置大司馬官號以冠之。衛青字仲卿,為車騎,擊匈奴大立功,引兵至塞。天子使使者持大將軍印,因軍中拜青為大將軍,位在公上。卿以下皆拜,惟汲黯獨揖。後又加青大司馬位,冠於大將軍上,共為一官。後霍光、王鳳等皆然。成帝綏和二年,賜大司馬印綬,罷將軍官。後漢光武時,吳漢以大將軍為大司馬。後漢大將軍自為一官,其大司馬不加於其上。和帝時,以竇憲為之。舊大將軍位在三公下,置官屬,依太尉。憲威權振朝廷,公卿希旨,奏憲位次太傅下,三公上。長史、司馬秩中二千石,從事中郎二人,六百石,自下各有增。憲初為此官,威振天下,尚書以下欲拜之,伏稱萬歲。尚書令韓稜曰:「禮無人臣稱萬歲之制。」乃止。後梁冀為之,官屬倍於三公府。自安帝政理衰缺,始以嫡舅耿寶為大將軍,常在京都。順帝即位,又以皇后父、兄、弟相繼為大將軍,如三公。梁冀別傳云:「元嘉二年,又加冀禮儀。大將軍朝,到端門,謁者將引。增掾屬、舍人、令史、官騎、鼓吹各十人。」風俗通曰:「桓帝初,京師謠曰:『游平賣印自有評,不避豪強及大姓。』按:竇武字游平,為大將軍,印綬所加,咸得其人。」漢末猶在三公上。魏武為大將軍,袁紹為太尉,紹恥班在下,魏武乃固以大將軍讓紹。魏黃初中,又有上大將軍,以曹真為之。吳亦以陸遜為上大將軍,諸葛恪為大將軍。明帝青龍三年,晉宣帝自大將軍為太尉,然則大將軍在三司下矣。其後又在三司上。自漢東京,大將軍不常置,為之者皆擅朝權。至晉景帝為大將軍,亦受非常之任。後以叔父孚為太尉,奏改大將軍在太尉後,位次三司下。後復舊,在三司上。太康元年,瑯琊王骸遷大將軍,復制在三司下。骸薨,復如舊。冠綬佩服與大司馬同。宋唯彭城王義康為之,章綬冠佩亦與晉同。齊以為贈。梁有之。陳以為贈。後魏、北齊為二大,與大司馬同。後周建德四年,增置上大將軍。隋並以為武散官,不理事。上大將軍從二品,大將軍正三品。大唐貞元二年九月敕:「六軍先已各置統軍一人。今十六衛宜各置上將軍一人,秩從二品。其左右衛及左右金吾衛上將軍俸料、隨軍人馬等,並同六軍統軍。其諸衛上將軍,次於統軍支給。自今已後,內外文武闕官,於文武班中材望相當者參敘,仍待以後各依故事,於本衛量置衛兵。仍舉故事,置武班朝參。其廊下食亦宜加給,稍令優重。」

3 大將軍:
漢不見官屬,後漢大將軍、驃騎將軍,車騎將軍、衛將軍有長史一人,司馬一人,竇憲為大將軍,置長史、司馬員吏官屬,位次太傅屬官。從事中郎二人,掾屬二十九人,令史及御屬三十一人。又賜官騎四十人及鼓吹。應劭曰:「鼓吹二十人,非常員。」其領軍皆有部曲。大將軍營五部,部校尉一人,軍司馬一人。部下有曲,曲有軍候一人。曲下有屯,屯長一人。其不置校尉部,但有軍司馬一人。其別營領屬為別部司馬,其兵多少各隨時宜。門有門候。魏以司馬景王為大將軍,置掾十人,則無屬官。其驃騎、車騎府有長史、司馬。晉驃騎、車騎、衛將軍,伏波、撫軍、都護、鎮軍、中領、四征、四鎮、龍驤、典軍、上軍、輔國等大將軍開府者,皆為位從公,品秩俸賜亦與諸公同。加兵者增置司馬一人,從事中郎二人,主簿、記室督各一人,官屬並與公同。宋大將軍、驃騎、車騎、衛將軍諸府皆有長史一人,又各置司馬一人。齊有大將軍,為贈官,無僚屬。諸驃騎、車騎、衛、鎮軍、中軍、撫軍、四征、四鎮等將軍,凡加大字位從公。長史、司馬諸官屬亦同公。梁因之,諸將軍優者亦然。陳為贈官,無僚屬。後魏大將軍僚屬如三公。北齊亦然。後周大將軍有長史、司馬、中郎掾屬、諸曹參軍、典籤等員,隋以後無。

URN: ctp:n553585