Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 三署郎官敘

《三署郎官敘》

Library Resources
1 三署郎官... :
漢中郎將分掌三署郎,有議郎、中郎、皆比六百石。侍郎、比四百石。郎中,比三百石。凡四等,皆秦官,無員,多至千人。靈帝時,三署郎吏二千餘人。皆掌門戶,出充車騎。其散郎謂之外郎。故卿、校尉、牧守待價於此。公車特徵賢良方正、敦樸有道、高節、公府掾曹試博士者,亦充茲位。其下第白衣試博士者,皆拜郎中。中郎有五官、左、右三將。謂五官中郎將、左右郎將。郎中有車、戶、騎三將。如淳曰:「主車曰車郎,主戶衛曰戶郎。漢舊儀曰:『郎中令主郎中,左右車將主左右車郎,左右戶將主左右戶郎。』」凡郎官皆主更直,執戟宿衛諸殿門,唯議郎不在直中。漢儀曰:「三署郎見光祿勳執板拜,見五官左右將執板不拜,於三公諸卿無敬。」郎官故事,令出錢,市財用,給文書,乃得出,時號曰山郎,謂以貲財為郎也。山者財用之所出,故取名。或至歲不得休沐。其豪富郎日出遊戲,或行錢得善部,貨賂流行,轉相放傚。楊惲字子幼為中郎將,罷山郎,其疾病休沐皆以法令,有過奏免,薦舉其高第有行能者,多至郡守、九卿。三署化之,莫不自勵,宮殿之內,翕然同聲,其後遂以為常。後漢和帝永元元年,初令郎官詔除者,得占丞、尉,以比秩為真。凡三署郎官,二漢並屬光祿勳。光祿選三署郎有行應四科者,歲舉茂才二人,四行二人。後漢范滂字孟博,舉孝廉、光祿四行。時冀州饑荒,盜賊群起,乃以滂為清詔使以按察之。滂登車攬轡,慨然有澄清天下之志。及到州境,守令有贓污者,望風解印綬而去。其所舉奏,莫不厭塞眾議。又上廉吏六人,為長理劇,隨缺多少。萬戶以上為劇縣,其缺少者不選,公府亦然。故明帝時館陶公主為子求郎,帝不許,賜錢十萬,曰:「夫郎官上應列宿,出宰百里,苟非其人,人受其殃。」後漢桓靈閒,三署見郎七百餘人,而郡國計吏多留拜為郎。太尉楊秉上疏諫曰:「先王建國,順天制官,太微積星,名為郎位,入奉宿衛,出牧百姓」云云。按自近代,皆謂郎官上應列宿,出宰百里,為尚書郎故事。且夫天文有武賁郎位等星,皆在太微帝座之後,為翊衛之象,則應劭、楊秉所言三署郎是也。而代人謂之尚書郎,則誤矣。徵其失也,蓋自梁陶藻職官要錄,以漢三署郎故事通為尚書郎,循名失實,疑誤後代。舊有郎中將右騎,光武中興悉省。漢爰盎、卜式、張騫並為中郎,韓信、主父偃並為郎中。後漢明帝性褊察,嘗以事怒郎藥崧,崧走入床下,上將杖撞崧。崧曰:「天子穆穆,諸侯皇皇,未聞人君,自起撞郎。」上乃捨之。又班固二代,位不過郎。又陳蕃諫靈帝曰:「昔明帝公主為子求郎,賜錢十萬。今陛下除拜郎吏,無有休已,以一郎比一把菜耳。」晉議郎遷為太守,山公啟事曰:「議郎許允,宜參廣漢太守選。」亦有郎中等官。其後雖有中郎將等官,而無三署郎矣。

URN: ctp:n553608