Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《義服》

Library Resources
1 義服:
為從祖祖母,報。祖之兄弟妻。 為從祖母,報。父之同堂兄弟妻。 為夫之姑姊妹在室及適人者,報。 娣姒婦,報。 為同母異父兄弟姊妹,報。 為嫡母之父母兄弟從母。謂妾子為嫡母之父母兄弟姊妹。嫡母卒則不服。 為庶母慈己者。謂庶母之乳養己者。 為嫡孫之婦。嫡婦則無嫡孫之婦。曾孫玄孫為後者,服其婦如嫡孫之婦。 母出,為繼母之父母兄弟從母。母卒則為其母之黨服,不為繼母之黨服。 嫂叔報。兄娣弟妻同。

2 義服:
右降服縗裳十升,正服縗裳十一升,冠同十一升。義服縗裳十二升,冠與縗同。其絰如小功五月,唯麻斷本。

URN: ctp:n559771