Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《義服》

Library Resources
1 義服:
為族曾祖母,報。曾祖兄弟之妻。 為族祖母,報。祖之同堂兄弟之妻。 為族母,報。父之再從兄弟之妻。 為庶孫之婦。 女子子適人者為從祖伯叔母。同堂伯叔母。 為庶母。父妾有子者。 為乳母。 為婿。女子子之夫,報。 為妻之父母。從妻服之。 為夫之曾祖高祖父母。 為夫從祖祖父母,報。夫之祖兄弟及妻。 為夫之從祖父母,報。夫之父同堂兄弟及其妻。 為夫之外祖父母,報。 為夫之從祖兄弟之子。夫之再從兄弟之子。 為夫之從父兄弟之妻。 為夫之從父姊妹在室及適人者。 為夫之舅及從母,報。

URN: ctp:n559786