Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇帝臨諸王妃主喪

《皇帝臨諸王妃主喪》

Library Resources
1 皇帝臨諸... :
本司散下其禮,所司隨職供辦。尚舍直長先設行宮大次於主人第大門外之西,南向。守宮於主人大門外,隨便設諸從駕文武之官便次。其所臨者五屬之親,於乘輿未到之前,並先集列於主人之第。其執事先於其寢北設幛幔,為主人五屬婦女拜哭次。

2 皇帝臨諸... :
其日,未出宮前四刻,侍中版奏:「請中嚴。」

3 皇帝臨諸... :
出宮前三刻,搥一鼓為一嚴,三嚴時節,前一日侍中奏裁。所司整設小駕鹵簿於所出宮門外如常儀。

4 皇帝臨諸... :
出宮前二刻,又搥二鼓為再嚴,奉禮於所出宮門外設陪從之官位如常。尚舍奉御先於主人第大門外便殿之內,設皇帝便座,南向。又於主人堂上中閒設素下床席,為哭位,亦南向。典儀又於主人庭中設陪從官位,文東武西,重行北面,相對為首。又於御座前階下設奉慰位。主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東,重行,西面北上。又設五屬婦女位於堂北幔下:主女位於東廂,西面南上;妻妾位於西廂,東面南上;眾婦人位於北廂,重行南面。諸親在東,相對為首。以服精麤為序,而尊者差前。其五屬外內並陪臨於此所。諸陪從之官,各服常服赴集其位。有司整列皇帝四望車以下及仗衛之屬應列鹵簿者於內外如常儀。

5 皇帝臨諸... :
出宮前一刻,又搥三鼓為三嚴,侍衛之官詣閤奉迎如常。侍中版奏:「外辦。」皇帝服常服,御輿以出,繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀。皇帝降輿升車,黃門侍郎進,當車前跪,奏稱:「黃門侍郎臣某言,請乘輿發。」退復位。凡黃門侍郎奏請,皆進跪奏稱具官臣某言,訖,俛伏,興。駕動,警蹕如常,黃門侍郎與贊者夾輅以出。至侍臣上馬所,黃門侍郎進,跪奏稱:「請駕權停,飭侍臣上馬。」俛伏,興。侍中前承詔,退稱:「制曰可。」黃門侍郎退,唱:「侍臣上馬。」贊者承傳,文武侍臣上馬畢,黃門侍郎奏稱:「請乘輿發。」退復位。鑾駕動,稱警蹕,鼓吹不作。文武群官應陪從者乘馬以從。

6 皇帝臨諸... :
駕至行宮門外,侍中進,跪奏:「請降車。」俛伏,興,退復位。皇帝降車,御輿就大次。其輿輦以下鈒戟仗衛之屬,陳列於大次之前左右。皇帝變服素服,其陪從之官各舍於便次變服素服,其侍臣及武官不變服。主人相者引主人內外五屬之親,各服縗服就堂下外內位次哭。典儀一人立於堂下東階東南,贊者二人立於其南少退,俱西面。

7 皇帝臨諸... :
皇帝變服訖,御輿出,侍衛如常。主人免絰去杖,司儀令引出大門外,望見乘輿,止哭,再拜迎。仍引主人先入門右西面立,不哭。其未殯即通拜迎拜送於大門內。相者贊眾主人以下皆止哭。皇帝至堂,侍中跪奏:「請降輿,升。」俛伏,興。於所臨喪者非尊秩,則御輿升堂。皇帝降輿,升自東階,即哭位。巫祝各一人先升,巫執桃立於東南,祝執茢立於西南,相向。千牛四人執戈隨升,二人先,二人後。侍臣夾升,列於戶內外及階下左右。其仗衛鹵簿止列於門外內如常。司儀令引主人入中庭,北面。典儀稱拜,主人內外皆再拜。飭引主人升。司儀令引主人升立於戶內之東,西面。

8 皇帝臨諸... :
侍中跪奏:「請哭。」俛伏,興。皇帝哭。典儀稱哭,贊者承傳,唱「可哭」。凡典儀有詞,贊者皆承傳。主人以下在位者皆哭。典謁引諸從官應陪臨者入即班位。立定,典儀稱拜,從官在位者皆再拜;典儀稱哭,從官在位者皆哭;十五舉聲,典儀稱止,從官在位者皆止。典謁引諸王為首者一人進,舍人接引詣奉慰位,跪奉慰,俛伏,興,舍人引退,典謁接引還本位。又典謁次引諸從官文武行首一人進,舍人接引詣奉慰位,跪奉慰,俛伏興,舍人引退,典謁接引還本位。典儀稱拜,在位者皆再拜訖,典謁引從官在位者出。又典謁次引諸王等以次出。侍中跪奏:「請哭止。」俛伏,興。皇帝止。典儀稱哭止,主人以下皆止。司儀令引主人降立於庭中之東,北面,典儀稱拜,主人以下皆再拜。

9 皇帝臨諸... :
侍中跪奏:「請還宮。」俛伏,興。皇帝降,御輿出,侍衛警蹕如初。司儀令引主人先出,俟於大門外拜送。皇帝至大次,降輿即御座變服。司儀令引主人哭還廬次。皇帝停大次,未發前三刻,侍中版奏:「請中嚴。」所司先奏三嚴每嚴搥鼓如初,整列仗衛鹵簿於還途如來儀。奉禮於行宮南門外道左,向道重行設陪從之官位,文左武右。陪從之官於便次變服常服,赴集位所,典謁引即班位。三嚴已,侍中版奏:「外辦。」皇帝御輿出,侍衛警蹕並如初。皇帝降輿升車,黃門侍郎奏請及群官陪從、鼓吹不作並如來儀。乘輿至殿前,若閤外。迴車。侍中跪奏:「請降入。」俛伏,興。皇帝降車御輿入,侍臣從至閤如初。侍中版奏:「解嚴。」將士各還其所,百官皆退。

URN: ctp:n559810