Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 除外祖父母喪服

《除外祖父母喪服》

Library Resources
1 除外祖父... :
本司散下其禮,所司隨職供辦。守宮先於別殿外門外,隨便設百官文武便次如初。於除服前之夕,尚舍奉御於別殿設素下床席焉。

2 除外祖父... :
至日,平曉而除服。外祖父母則五月先下旬之吉也。其從朝制公除,則外祖父母五日也。於除服前三刻,侍中版奏:「請中嚴。」諸衛勒所部屯門列仗如常。典儀於別殿前設諸王百官三品以上位如初。又設奉慰位如初。設一品以下九品以上位於別殿門外如初。百官文武應陪臨者,並赴集大門便次,各服素服,典謁引就別殿門外位。尚衣奉御以篋奉素服吉屨升殿,位於殿東閒,北面立。腰輿進於寢庭,侍衛之官詣閤奉迎如常式。

3 除外祖父... :
除服前一刻,侍中版奏:「外辦。」皇帝仍服縗服,御輿出,左右直衛鈒戟警蹕並如初。皇帝升別殿,降輿,即哭位,侍衛如初。侍中跪奏:「請哭。」俛伏,興。皇帝哭,十五舉聲,侍中跪奏:「請哭止,從禮制除服。」俛伏,興。皇帝止,尚衣奉御以篋奉衣履進,跪授,興,仍贊變除。於變除則權設步障,已而去之。變除已,侍中又跪奏:「請哭。」俛伏,興,還本位。皇帝哭。通事舍人引諸王百官三品以上入,各就班位。立定,舍人贊拜,群官在位者皆再拜;舍人贊哭,群官在位者皆哭;十五舉聲,舍人贊止,群官在位者皆止。舍人引諸王為首者一人進詣奉慰位,跪奉慰,俛伏,興,舍人引退還本位。又舍人次引百官文武行首一人進詣奉慰位,跪奉慰,俛伏,興,舍人引退還本位。舍人贊拜,在位者皆再拜,舍人引三品以上出。其四品以下位於門外者,典謁贊拜、贊哭、贊止、引退如三品以上之儀。

4 除外祖父... :
侍中跪奏:「請哭止,還。」俛伏,興。皇帝止,御輿降還,其夾御之官從至閤如初。所司奏宣解嚴如常儀。

5 除外祖父... :
除皇后父母喪服與除外祖父母禮同。其異者,后父母則三月先下旬之吉除也。公除則三日而除之。

URN: ctp:n559824