Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 大秦

《大秦》

Library Resources
1 大秦:
大秦,一名犁靬,靬,居言反。一云前漢時犁靬國也。後漢時始通焉。其國在西海之西,亦云海西國。其王理安都城,宮室皆以水精為柱。從條支西度海曲萬里,去長安蓋四萬里。其地平正,人居星布。其地東西南北各數千里,有四百餘城。小國役屬者數十。西有大海。海西有遲散城。王城有官曹簿領,而文字習胡。人皆髦頭,而衣文繡,亦有白蓋小車、旌旗之屬。及十里一亭,三十里一堠,一如中州。地多師子,遮害行旅,不百餘人持兵器,輒為所食。其王無常人,皆簡立賢者,有災異及風雨不時,輒廢而更立,受放者無怨。其人長大平正,有類中國,故謂之大秦,或云本中國人也。

2 大秦:
土有駭雞犀,抱朴子云:「通天犀有一白理如綖者,以盛米,置群雞中,欲啄米,至輒驚去,故南人名為駭雞也。」合會諸香,煎其汁以為蘇合。土多金、銀、奇寶、夜光璧、明月珠、琥珀、琉璃、神龜、白馬朱髦、玳瑁、玄熊、赤螭、辟毒鼠、大貝、車渠、廣雅云:「車渠,石,似玉。」瑪瑙。廣雅云:「瑪瑙,石,似玉。」●出西海,有養者,似狗,多力獷惡。●,藏宗反。獷,古猛反。北附庸小邑有羊羔,自然生於土中;候其欲萌,築牆院之,恐為獸所食也;其臍與地連,割之絕則死,擊物驚之,乃驚鳴,遂絕;逐水草,無群。又有木難,出翅鳥,口中結沫,所成碧色珠也,土人珍之。曹子建詩云:「珊瑚閒木難。」有幻人,能額上為炎燼,手中作江湖,舉足而珠玉自墮,開口則旛毦亂出。前漢武帝時,遣使至安息,安息獻犁靬幻人二,皆蹙眉峭鼻,亂髮拳鬢,長四尺五寸。旛音煩。毦,人志反。有織成細布,言用水羊毛,名曰海西布。出細布,作氍●、橳卫罽帳之屬,其色又鮮於海東諸國所作也。又常利得中國縑素,解以為胡綾紺紋,數與安息諸胡交市於海中。西南漲海中可七八百里,行到珊瑚洲,水底有盤石,珊瑚生其上。大秦人常乘大舶,載鐵網,令水工沒,先入視之,可下網乃下。初生白,而漸漸似苗坼甲。歷一歲許,出網目閒,變作黃色,支格交錯,高極三四尺者,圍尺餘。三年色乃赤好。後沒視之,知可採,便以鐵鈔發其根,乃以索繫網,使人於舶上絞車舉出。還國理截,恣意所作。若失時不舉,便蠹敗。

3 大秦:
其王常欲通使於漢,塗經大海,商客往來皆齎三歲糧,是以至者稀。桓帝延熹初,大秦王安敦遣使自日南徼外獻象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。其所表貢,並無珍異,疑傳者隱之。至晉武帝太康中,其王遣使貢獻。

4 大秦:
或云其國西有弱水、流沙,近西王母所居處,幾於日所入也。外國圖云:「從隅巨北,有國名大秦。其種長大,身丈五六尺。」杜環經行記云:「拂菻國在苫國西,隔山數千里,亦曰大秦。其人顏色紅白,男子悉著素衣,婦人皆服珠錦。好飲酒,尚乾餅,多淫巧,善織絡。或有俘在諸國,守死不改鄉風。琉璃妙者,天下莫比。王城方八十里,四面境土各數千里。勝兵約有百萬,常與大食相禦。西枕西海,南枕南海,北接可薩、突厥。西海中有市,客主同和,我往則彼去,彼來則我歸。賣者陳之於前,買者酬之於後,皆以其直置諸物傍,待領直然後收物,名曰『鬼市』。又聞西有女國,感水而生。」又云:「摩鄰國,在绗薩羅國西南,渡大磧行二千里至其國。其人黑,其俗獷,少米麥,無草木,馬食乾魚,人餐鶻莽。鶻莽,即波斯棗也。瘴癘特甚。諸國陸行之所經也,胡則一種,法有數般。有大食法,有大秦法,有尋尋法。其尋尋蒸報,於諸夷狄中最甚,當食不語。其大食法者,以弟子親戚而作判典,縱有微過,不至相累。不食豬、狗、驢、馬等肉,不拜國王、父母之尊,不信鬼神,祀天而已。其俗每七日一假,不買賣,不出納,唯飲酒謔浪終日。其大秦善醫眼及痢,或未病先見,或開腦出蟲。」

URN: ctp:n565070