Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 孟子十四卷

《孟子十四卷》

Library Resources
1 孟子十四... :
蜀郡趙臺卿作章句,章句曰指事。

2 孟子十四... :
孟子謂惠王曰:「虐政殺人,何異刃耶?庖有肥肉,廐有肥馬,民有飢色,野有餓莩,此謂率獸食人,且人惡之,況虐政乎!」

3 孟子十四... :
敬老愛幼,推心于民,天下運掌中也!故推恩足以保四海,不推恩不足以保妻子。

4 孟子十四... :
孟子云:「齊人譏管晏。」

5 孟子十四... :
雖有智慧,不如乘勢;雖有鎡基,不如待時。飢者易為食,渴者易為飲;若久塗炭,則易政,如渴不擇飲也。

6 孟子十四... :
宋人有閔其苖不長,揠拔之,使其長。其子趨而視之,苗則槁矣。非但無益,乃有害也。

7 孟子十四... :
見孺子入井,非孺子之父母,亦有惻隱之心。無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,亦非人也;無辭讓之心,亦非人也;無是非之心,亦非人也。

8 孟子十四... :
孟子云:「子路,人告之有過則喜;禹聞善言則拜。」

9 孟子十四... :
用夏變夷,不聞用夷變夏。

10 孟子十四... :
枉己者,未能直人,當以直矯枉。若自曲,何以正人?

11 孟子十四... :
景春曰:「公孫衍、張儀,豈不誠大丈夫!一怒而諸侯懼,安居而天下息。」孟子曰:「是焉得為大丈夫乎?富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫。」

12 孟子十四... :
天子不仁,不保四海;諸侯不仁,不保社稷;士不仁,不保四體。今惡死亡而樂不仁,猶惡醉而強酒。

13 孟子十四... :
民之歸仁,猶水就下。

14 孟子十四... :
存乎人,莫良于眸子,眸子不能掩其惡。胸中正,則眸子瞭焉;胸中不正,則眸子眊焉。

15 孟子十四... :
淳于髠曰:「男女不親授受。若嫂溺,援之手乎?」孟子曰:「若不援,是豺狼也。天下溺則援之以道,嫂溺必援以手。」

16 孟子十四... :
子產以其乘輿濟人于溱洧。孟子聞之曰:「不知政也!不如以時修橋梁。」

17 孟子十四... :
齊人有一妻一妾,其良人出行則饜飽而反,欺其妻云:「與富貴人共飲食耳!」夫出,妻後伺之,見乞人祭餘食之。妻乃告妾,相與泣于中庭。其夫自外來,未知,猶驕其妻妾。由君子枉道,得富貴而驕人也。

18 孟子十四... :
伊尹不以一芥與人,亦不取一芥于人。

19 孟子十四... :
在野曰草莽之臣,在國曰市井之臣。

20 孟子十四... :
性猶湍水,決東則東,決西則西。

21 孟子十四... :
白羽白,性輕;白雪白,性消;白玉白,性貞。雖俱白,其性不同也。

22 孟子十四... :
冬日飲湯,夏日飲水。欲問寒暑者,中心也。

23 孟子十四... :
仁義忠信,樂善不倦,天爵也。公卿大夫,人爵也。古之人,修天爵而人爵從之;今之人,修天爵以要人爵;得人爵棄天爵,終亦亡矣!

24 孟子十四... :
孟子曰:「仁之勝不仁也,猶水勝火。今之為仁者,猶一杯水救一車薪之火也,不熄,則謂水不勝火。此又與于不仁之甚者也。亦終必亡而已矣!」

25 孟子十四... :
君子有三樂:父母具存,一樂;仰不愧天,俯不怍人,二樂;得天下英才而教育,三樂。

26 孟子十四... :
雞鳴而起,孜孜為善者,舜之徒也。雞鳴而起,孜孜為利者,跖之徒也。

27 孟子十四... :
九仞無泉,猶棄井也。

28 孟子十四... :
古人之關禦暴,今人之關為暴。今之關出入征税。

29 孟子十四... :
惡似而非者:惡莠亂苗,惡佞亂義,惡利口亂信,惡鄭聲亂雅樂,惡紫亂朱,惡鄉原亂德。

30 孟子十四... :
堯至湯,湯至文王,文王至孔子,孔子至孟子,各五百餘歲。

URN: ctp:n566600