Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 管子十八卷

《管子十八卷》

Library Resources
1 管子十八... :
倉庫實,知禮節;國多財,遠者來;衣食足,知榮辱。

2 管子十八... :
野無積草,府不積貨,市不成肆,朝不合衆,治之至也。

3 管子十八... :
觀其交游,則賢不肖可察。

4 管子十八... :
一年之計,莫若樹榖;十年之計,莫若樹木;終身之計,莫若樹人。

5 管子十八... :
爵祿滿則忠衰,室富足則行衰,釜鼓滿則人概之,人滿則天槩之。故先王不滿也。

6 管子十八... :
凡赦者,小利而大害,故久而不勝其禍;無赦,小害而大利,久而不勝其福。惠者多赦,先易後難;法者無赦,先難後易。惠者,民之仇讎;法令,民之父母。

7 管子十八... :
堂上遠于百里,有事十日而君不知;堂下遠于千里,有事一月不知;門庭遠于萬里,有事朞年不聞。

8 管子十八... :
桓公謂管仲曰:「寡人有大邪三:不幸好畋,晦夜從禽不反,一,;不幸好酒,日夜相繼,二;寡人有汙行,不幸好色,姑姊妹有未嫁者,三。」管仲曰:「惡則惡矣,非其急也。人君惟不愛與不敏不可耳!不愛則亡衆,不敏則不及事。」

9 管子十八... :
地大而不耕,非其地;卿貴而不仁,非其卿;民衆而不親,非其民。

10 管子十八... :
無翼而飛者,聲也;無根而固者,慎也。公但謹聲耳!

11 管子十八... :
齊水躁而復,故民貪而勇;楚水溺而清,其民輕果好賊;越水濁而重,其民疾妒;秦水泔而滯,其民貪戾;晉水滯而雜,其民好詐;宋水勁而清,其民簡易。

12 管子十八... :
先王治國,威不兩措,政不二門。有法度之制者,不可巧以詐僞;有權衡之稱者,不可欺以輕重;有尋尺之數者,不可差以短長也。

13 管子十八... :
桓公問廐吏:「何事最難?」吏未答。管仲曰:「臣嘗作圉人,惟傅馬棧最難。先搏曲木,則直無所施;先搏直木,則曲無所施。」

14 管子十八... :
楚王好小腰,美人省食;吳王好劒,國士輕死。故主好宫室,則工匠巧;主好文彩,則工女靡。

15 管子十八... :
冬日不盥,非愛水也;夏日不煬,非愛火也;為不適于身。明王不治宫室,非愛小也,為傷于本事而妨于教也。

16 管子十八... :
利之所在,雖千仞之山,無所不上;深泉之下,無所不入。商人通賈,倍道兼行,夜以繼日,千里不遠,利在前也。漁人入海,海水百仞,衝波逆流,日夜不出,利在水也。

17 管子十八... :
蛟龍得水而神立,人主得民而威成。海不辭水,故能成大;山不辭土,故能成高;主不厭人,故能成衆;士不厭學,故能成聖。

18 管子十八... :
烏合之衆,初雖有歡,後必相吐。雖善不親也。

19 管子十八... :
殺生之柄不制于主,而在羣下也,此寄生之主也。

20 管子十八... :
五榖,民之司命;黄金刀幣,民之通施。

21 管子十八... :
農有常業,女有常事。一農不耕,民有飢者;一女不織,民有寒者。

22 管子十八... :
桓公謂管仲曰:「吾欲伐楚,楚強不可下,如何?」曰:「王但鑄錢於莊山,往楚貴市生鹿,楚王聞之喜,必廢農而獵鹿。公藏粟五倍,楚足錢而無粟;公閉關。楚降者十分有四。」

URN: ctp:n566631