Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 太玄經十卷

《太玄經十卷》

Library Resources
1 太玄經十... :
揚雄撰,虞翻注。

2 太玄經十... :
鷕踤于林,獺入于泉。

3 太玄經十... :
鴟鳩在林,[口+(斤-丨)+又]彼衆禽。

4 太玄經十... :
淮南王安,多華少實。

5 太玄經十... :
齊桓、晉文之霸,如日繼月。

6 太玄經十... :
孔子文足,老君玄足。

7 太玄經十... :
山川藪澤,萬物歸焉。

8 太玄經十... :
君子得位則昌,失位則良;小人得位則横,失位則喪。

URN: ctp:n567290