Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 體論四卷

《體論四卷》

Library Resources
1 體論四卷:
杜恕。

2 體論四卷:
不動如山,難知如陰。人有厚德,無問小節;人有大舉,無訾小故。隋侯之珠,不能無纇。

3 體論四卷:
夫人臣猶如土也,萬物載焉而不辭其重,水瀆污焉而不辭其下,草木植焉而不有其功。

4 體論四卷:
夫行者,榮辱之皂白。

5 體論四卷:
君子居必選鄉,遊必擇士。

6 體論四卷:
至人之治也,處國於不傾之地,積政於萬全之鄉,載德於不止之輿,行令於無竭之倉,使民於不爭之塗,開法於必得之方。庶民,水也;君子,舟也。水所以載舟,亦所以覆舟。

7 體論四卷:
恕性疎惰,但飽食而已。家有書傳,頗嘗涉歷。父憂行喪,在禮多愆,孝聲不聞。後除中郎,又作黄門郎。同朝友人問余志,余答曰:「見大臣論議或黨甲苦乙所親,或黨乙謗甲所親。余處甲乙之間,幸無毁譽耳。」

URN: ctp:n567774