Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 處士圂叔則銘

《處士圂叔則銘》

Library Resources
1 處士圂叔... :
伊漢二十有一世,處士有圂典,字叔則者,夫其生也。天真淑性,清理條畼,精微周密,包括道要,致思無形。深總曆部,纖入藝文。藻分葩列,如春之榮。守根據窮,不虛其聲。偉德若茲,惟世之英,乃遂隱身高藪,稼穡孔勤,童蒙來求,彪之用文,不義富貴,譬諸浮雲,州郡禮招,休命交集,徒加名位而已。莫之能起也。博士徵舉至孝,恥已處而復出,若有初而無終。潔耿介于丘園,慕七人之遺風。年七十有五,建寧二年六月卒。臨歾顧命曰:「知我者其蔡邕。」乃為銘載書休美,俾來世昆裔,有諷誦于先生之德,其辭曰:「民之齊敏,卓時挺生,思心精叡,綜物通靈,術有玄妙,于時游情,聞道睹異,惕然若驚,守死善操,與世無營,渾其若濁,徐然後清,綽其若煥,終其益貞,有恆實難,獨秉其經,嗟爾來世,是瞻是聽。」

URN: ctp:n648456