Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 陳留索昏庫上里社銘

《陳留索昏庫上里社銘》

Library Resources
1 陳留索昏... :
曰:社祀之建尚矣。昔在聖帝有五行之官,而共工子句龍為后土。及其歾也,遂為社祀。故曰社者、土地之主也。《周禮》「建為社位,左宗廟,右社稷。」戎醜攸行,于是受脤。土膏恆動,于是祈農。又班之于兆民。春秋之中,命之供祠。故自有國至于黎庶,莫不祀焉。惟斯庫里,古陽武之戶牖鄉也。春秋時有子華為秦相。漢興,陳平由此社宰,遂佐高帝,克定天下,為右丞相,封曲逆侯。永平之世,虞延為太尉、司徒封公,至延熹,延弟曾孫放字子仲,為尚書。外戚梁冀乘寵作亂,首策誅之。王室以績,詔封都亭侯、太僕、太常、司空。毗天子而維四方,克錯其功,往烈有常。于是司監,爰暨邦人,僉以宰相繼踵,咸出斯里,秦一漢三而虞氏世焉。雖有積善餘慶,終身之致,亦斯社之所相也。乃與樹碑作頌,以示後昆。

2 陳留索昏... :
惟王建祀,明事百神,乃顧斯社,于我兆民。明德惟馨,其慶聿彰,自嬴及漢,四輔代昌。爰我虞宗,乃世重光。元勳既立,錫茲土疆,乃公乃侯,帝載用康。神人協祚,且巨且長,凡我里人,盡受嘉祥。刊銘金石,永世不忘。

URN: ctp:n648509