Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《司空袁逢碑》

Library Resources
1 司空袁逢... :
凡所臨君,明而先覺,故能教不肅而化成,政不嚴而事治。其惠和也晏晏然,其博大也洋洋焉。信可謂兼三才而該剛柔,無射于人斯矣。銘曰:「天鑒有漢,賜茲世輔。顯允厥德,昭胤休序。峨峨雍宮,禮樂備舉。穆穆天子,孝敬允敘。降拜屏著,奉饋西序。威儀聿脩,化溢區宇。乃尹京邑,總齊禁旅。」

URN: ctp:n648631