Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Search details:
Scope: Request type: Paragraph
Condition 1: References "同祭於豆祭" Matched:7.
Total 7 paragraphs. Page 1 of 1.

先秦兩漢 - Pre-Qin and Han

Related resources

經典文獻 - Ancient Classics

Related resources

儀禮 - Yili

[Warring States (475 BC - 221 BC)]
Books referencing 《儀禮》 Library Resources
[Also known as: 《禮古經》]

少牢饋食禮

Books referencing 《少牢饋食禮》 Library Resources
9 少牢饋食... :
尸取韭菹,辯㨎於三豆,祭於豆間。上佐食取黍稷於四敦。下佐食取牢一切肺於俎,以授上佐食。上佐食兼與黍以授尸。尸受,同祭於豆祭。上佐食舉尸牢肺、正脊以授尸。上佐食爾上敦黍於筵上,右之。主人羞肵俎,升自阼階,置於膚北。上佐食羞兩鉶,取一羊鉶於房中,坐設於韭菹之南。下佐食又取一豕鉶於房中以従。上佐食受,坐設於羊鉶之南。皆芼,皆有柶。尸扱以柶,祭羊鉶,遂以祭豕鉶,嘗羊鉶,食舉,三飯。上佐食舉尸牢乾,尸受,振祭,嚌之。佐食受,加於肵。上佐食羞胾兩瓦豆,有醢,亦用瓦豆,設於薦豆之北。尸又食,食胾。上佐食舉尸一魚,尸受,振祭,嚌之。佐食受,加於肵,橫之。又食。上佐食舉尸臘肩,尸受,振祭,嚌之,上佐食受,加於肵。又食。上佐食舉尸牢胳,如初。又食。尸告飽。祝西面於主人之南,獨侑不拜。侑曰:「皇尸未實,侑!」尸又食。上佐食舉尸牢肩,尸受,振祭,嚌之,佐食受加於肵。尸不飯,告飽。祝西面於主人之南。主人不言,拜侑。尸又三飯。上佐食受尸牢肺、正脊,加於肵。

有司徹

Books referencing 《有司徹》 Library Resources
5 有司徹:
主人降,受宰幾。尸、侑降,主人辭,尸對。宰授幾,主人受,二手橫執幾,揖尸。主人升,尸、侑升,複位。主人西面,左手執幾,縮之,以右袂推拂幾三,二手橫執幾,進授尸於筵前。尸進,二手受於手間,主人退。尸還幾,縮之,右手執外廉,北面奠於筵上,左之,南縮,不坐。主人東楹東,北面拜。尸複位,尸與侑皆北面答拜。主人降洗,尸、侑降,尸辭洗。主人對,卒洗,揖。主人升,尸、侑升,尸西楹西北面拜洗。主人東楹東北面奠爵答拜,降盥。尸、侑降,主人辭,尸對。卒盥。主人揖,升,尸、侑升。主人坐取爵,酌獻尸。尸北面拜受爵,主人東楹東北面拜送爵。主婦自東房薦韭、菹、醢,坐奠於筵前,菹在西方。婦贊者執昌、苴、醢以授主婦。主婦不興,受;陪設於南,昌在東方。興,取籩於房,麷、蕡坐設於豆西,當外列,麷在東方。婦贊者執白、黑以授主婦。主婦不興,受,設於初籩之南,白在西方;興,退。乃升。司馬朼羊,亦司馬載。載右體,肩、臂、肫、胳、臑,正脊一、脡脊一、橫脊一,短脅一、正脅一、代脅一,腸一、胃一、祭肺一,載於一俎。羊肉湆:臑折、正脊一、正脅一、腸一、胃一、嚌肺一,載於南俎。司士朼豕,亦司士載,亦右體:肩、臂、肫、胳、臑,正脊一、脡脊一、橫脊一,短脅一、正脅一、代脅一,膚五、嚌肺一,載於一俎。侑俎:羊左肩、左肫、正脊一、脅一、腸一、胃一、切肺一,載於一俎。侑俎:豕左肩折、正脊一、脅一、膚三、切肺一,載於一俎。阼俎:羊肺一,祭肺一,載於一俎。羊肉湆:臂一、脊一、脅一、腸一、胃一、嚌肺一,載於一俎。豕脀:臂一、脊一、脅一、膚三、嚌肺一,載於一俎。主婦俎:羊左臑、脊一、脅一、腸一、胃一、膚一、嚌羊肺一,載於一俎。司士朼魚,亦司士載,尸俎五魚,橫載之,侑、主人皆一魚,亦橫載之,皆加膴祭於其上。卒升。賓長設羊俎於豆南,賓降。尸升筵自西方,坐,左執爵,右取韭、菹㨎於三豆,祭於豆間。尸取麷、蕡,宰夫贊者取白、黑以授尸。尸受,兼祭於豆祭。雍人授次賓疏匕與俎。受於鼎西,左手執俎左廉,縮之,卻右手執匕枋,縮於俎上,以東面受於羊鼎之西。司馬在羊鼎之東,二手執桃匕枋以挹湆,註於疏匕,若是者三。尸興,左執爵,右取肺,坐祭之,祭酒,興,左執爵。次賓縮執匕俎以升,若是以授尸。尸卻手受匕枋,坐祭,嚌之,興,覆手以授賓。賓亦覆手以受,縮匕於俎上以降。尸席末坐啐酒,興,坐奠爵,拜,告旨,執爵以興。主人北面於東楹東,答拜。司馬羞羊肉湆,縮執俎。尸坐奠爵,興取肺,坐絕祭,嚌之,興,反加於俎。司馬縮奠俎於羊湆俎南,乃載於羊俎,卒載俎,縮執俎以降。尸坐執爵以興。次賓羞羊燔,縮執俎,縮一燔於俎上,鹽在右。尸左執爵,受燔,㨎於鹽,坐振祭,嚌之,興,加於羊俎。賓縮執俎以降。尸降筵,北面於西楹西,坐卒爵,執爵以興,坐奠爵,拜,執爵以興。主人北面於東楹東答拜。主人受爵。尸升筵,立於筵末。

6 有司徹:
主人酌,獻侑。侑西楹西北面拜受爵。主人在其右,北面答拜。主婦薦韭菹醢,坐奠於筵前,醢在南方。婦贊者執二籩麷、蕡,以授主婦。主婦不興,受之,奠麷於醢南,蕡在麷東。主婦入於房。侑升筵自北方。司馬橫執羊俎以升,設於豆東。侑坐,左執爵,右取菹㨎於醢,祭於豆間,又取麷、蕡同祭於豆祭,興,左執爵,右取肺,坐祭之,祭酒,興,左執爵。次賓羞羊燔,如尸禮。侑降筵自北方,北面於西楹西,坐卒爵,執爵以興,坐奠爵,拜。主人答拜。

8 有司徹:
司宮取爵於篚,以授婦贊者於房東,以授主婦。主婦洗爵於房中,出實爵,尊南,西面拜獻尸。尸拜,於筵上受。主婦西面於主人之席北,拜送爵,入於房,取一羊鉶,坐奠於韭菹西。主婦贊者執豕鉶以従,主婦不興,受,設於羊鉶之西,興,入於房,取糗與腶修,執以出,坐設之,糗在蕡西。修在白西,興,立於主人席北。西面。尸坐,左執爵,祭糗修,同祭於豆祭,以羊鉶之柶挹羊鉶,遂以挹豕鉶,祭於豆祭,祭酒。次賓羞豕匕湆,如羊匕湆之禮。尸坐啐酒,左執爵,嘗上鉶,執爵以興,坐奠爵,拜,主婦答拜。執爵以興。司士羞豕脀。尸坐奠爵,興受,如羊肉湆之禮,坐取爵,興。次賓羞豕燔。尸左執爵,受燔,如羊燔之禮,坐卒爵,拜。主婦答拜。

9 有司徹:
受爵,酌,獻侑。侑拜受爵,主婦主人之北西面答拜。主婦羞糗、修,坐奠糗於麷南,修在蕡南。侑坐,左執爵,取糗、修兼祭於豆祭。司士縮執豕脀以升。侑興取肺,坐祭之。司士縮奠豕脀於羊俎之東,載於羊俎,卒,乃縮執俎以降。侑興。次賓羞豕燔,侑受如尸禮,坐卒爵,拜。主婦答拜。

11 有司徹:
尸降筵,受主婦爵以降。主人降,侑降。主婦入於房。主人立於洗東北,西面。侑東面於西階西南。尸易爵於篚,盥洗爵,主人揖尸、侑。主人升。尸升自西階,侑従。主人北面立於東楹東,侑西楹西北面立。尸酌。主婦出於房。西面拜,受爵。尸北面於侑東答拜。主婦入於房。司宮設室於房中,南面。主婦立於席西。婦贊者薦韭、菹、醢,坐奠於筵前,菹在西方。婦人贊者執麷、蕡以授婦贊者,婦贊者不興,受,設麷於菹西,蕡在麷南。主婦升筵。司馬設羊俎於豆南。主婦坐,左執爵,右取菹㨎於醢,祭於豆間;又取麷、蕡兼祭於豆祭。主婦奠爵,興取肺,坐絕祭,嚌之;興加於俎,坐梲手,祭酒,啐酒。次賓羞羊燔。主婦興,受燔,如主人之禮。主婦執爵以出於房,西面於主人席北,立卒爵,執爵拜。尸西楹西北面答拜。主婦入立於房。尸、主人及侑皆就筵。

32 有司徹:
主婦其洗獻於尸,亦如儐。主婦反取籩於房中,執棗、糗,坐設之,棗在稷南,糗在棗南。婦贊者執慄、脯,主婦不興,受,設之,慄在糗東,脯在棗東。主婦興。反位。尸左執爵,取棗、糗。祝取慄、脯以授尸。尸兼祭於豆祭,祭酒,啐酒。次賓羞牢燔,用俎,鹽在右。尸兼取燔㨎於鹽,振祭,嚌之。祝受,加於肵。卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。祝易爵,洗,酌,授尸。尸以醋主婦,主婦主人之北拜受爵,尸答拜。主婦反位,又拜。上佐食綏祭,如儐。卒爵拜,尸答拜。主婦獻祝,其酌如儐。拜,坐受爵。主婦主人之北答拜。宰夫薦棗、糗,坐設棗於菹西,糗在棗南。祝左執爵,取棗、糗祭於豆祭,祭酒,啐酒。次賓羞燔,如尸禮。卒爵。主婦受爵,酌獻二佐食,亦如儐。主婦受爵,以入於房。

Total 7 paragraphs. Page 1 of 1.