Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 小祥祭

《小祥祭》

Library Resources
1 小祥祭:
主人有司先制栗主并趺匱等,如喪主之禮。四品以下無。前一日之夕,毀廬為堊室,設蒲席。周喪堊室者除之,設地席。陳練冠於次。主人及諸子俱沐浴,櫛,爪剪。牢饌及器如卒哭之禮。

2 小祥祭:
其日夙興,祝入,燭先,升自阼階,入於室。四品以下無主人,加整拂几筵以出。祝於靈座之西更設喪主座,東向。祝奉喪主置於座訖,祝出,迎栗主入置於舊靈座,祝開匱,奉出栗主,置於靈座訖,設几於右,乃出。四品以下無奉主儀。

3 小祥祭:
掌事者設罍洗篚於西階西南如初。篚實爵一,巾一,加审。設瓦甒二於靈座之左,北墉下,醴酒在東,审用絺,加勺,南柄。具饌於堂東。祝與執樽罍篚者先入,立於樽罍篚之後。

4 小祥祭:
內外縗服。主人倚仗於階東,俱升就位,應拜者立。哭盡哀,相者引降,主人杖就次,主婦以下各就次。主人及諸子除首絰,著練冠,妻妾、女子子除腰絰。周服者者除之,丈夫素服吉冠屨,婦人素服吉屨。相者引主人及諸子倚杖如初,內外俱升就位哭。掌饌者以饌升自東階,入設於靈座前,設訖,掌饌者降自西階以出。

5 小祥祭:
相者引主人降自西階,詣罍洗,主人止哭,盥手洗爵;相者引主人升自西階,入詣酒樽所酌醴,進,跪奠於靈座前,俛伏,興,少退,西面立。祝持版進立於靈座之右,北面。內外皆止哭。祝跪讀祝文曰:「維年月朔日,子哀子父歿稱孤子。某敢昭告於考某官封謚:妣云妣夫人某氏。歲月警迫,奄及小祥,攀慕永遠,重增屠裂。謹以潔牲柔毛、剛鬣、明粢、薌合、薌萁、嘉蔬、嘉薦、醴齊,四品以下,謹以潔牲柔毛、剛鬣、嘉薦、普淖、明齊、溲酒。餘同。祗薦祥事於考某官封謚,尚饗。」主人哭再拜,內外應拜者皆再拜哭。祝興,進,跪奠版於靈座,興,還樽所。主人哭拜與祝興奠版同時。相者引主人就位,哭盡哀,內外各還次。主人杖如式。祝闔戶,與執樽罍者降出。少頃,祝與進饌者入,開戶,徹饌,祝匱主,闔戶以降。其喪主祝奉出,埋之於廟門外之左。四品以下,但祝闔戶以降,無匱主儀。

6 小祥祭:
自小祥之後,止朝夕之哭,哭無時,哀至則哭。始食菜果,飯素食,飲水漿。無鹽酪不能食,鹽酪可。又周而大祥。

URN: ctp:n560112