Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《兗州》

Library Resources
1 兗州:
《尚書禹貢》曰:濟河惟兗州,厥貢漆絲,厥篚織文,浮于濟漯,達于河。

2 兗州:
《春秋元命苞》曰:五星流為兗州,兗之言端也。言隄精端,故其氣纖殺,分為鄭國。

3 兗州:
《周官》曰:河東曰兗州,其山鎮曰岱山,其澤藪曰大野,其川河沛,其浸盧維,其利蒲魚。

4 兗州:
【箴】《漢楊雄兗州箴》曰:悠悠濟河,兗州之宇,九河既導,雷夏攸處,草繇木條,漆絲絺紵,濟漯既通,降丘宅土,成湯五徙,卒都于亳,盤庚北度,牧野是宅,箕子歔欷,厥居為墟,牧臣司兗,敢告執書。

URN: ctp:n540931