Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《壑》

Library Resources
1 壑:
《山海經》曰:東海之外有大壑。

2 壑:
《列子》曰:渤海之東,不知幾億萬里,有大壑,實惟無底之谷。

3 壑:
《莊子》曰:諄芒東之大壑,遇苑風於東海濱。苑風曰:子將之大壑奚為,夫壑之為物,注焉而不滿,取焉而不竭。又曰:藏舟於壑,藏山於澤,謂之固矣。然而夜半有力者負之而走,昧者不知也。

4 壑:
《離騷》曰:降望大壑。

5 壑:
【賦】《梁簡文帝大壑賦》曰:渤海之東,不知幾億,大壑在焉。其深無極,悠悠既湊,滔滔不息,觀其浸受,壯其吞匿,歷詳眾水,異導殊名,江出濯錦,漢吐珠瑛,海逢時而不涌,河遇聖而知清,嗟乎。使夫懷山之水積,天漢之流駛,彭潛與渭濕俱臻,四瀆與九河同至,余乃知巨壑之難滿,尾閭之為異。

URN: ctp:n541352