Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《谿》

Library Resources
1 谿:
《爾雅》曰:水注川曰谿,山瀆無所通曰谿。

2 谿:
《管子》曰:桓公北征孤竹,至卑耳之谿。事具武部。

3 谿:
《俗說》曰:郗僧施青溪中汎,到一曲之處,輒作詩一篇。謝益壽見詩笑曰:青谿之曲,復何窮盡。

4 谿:
《武昌記》曰:樊山東有小谿,夏時懷袖恆有寒氣,故謂之寒谿。

5 谿:
裴氏《廣州記》曰:管谿周圓丈餘,水極沸涌,如猛火煎油聲。荊州記曰:酈縣北五十里,有菊谿,源出縣西北五十里石澗山,東南流,會專水,兩岸多甘菊。

6 谿:
盛弘之《荊州記》曰:桂陽郡西南宿山,水出注大谿,號曰橫谿,水甚深,冬夏不乾,俗謂之貪泉,飲者輒冒於財賄。

7 谿:
【詩】《梁任昉泛長谿詩》曰:徇祿聚歸糧,依隱謝羇勒,絕物甘離群,長懷忽去國,長谿水東舍,震區窮水域,道遇垂綸叟,聊訪問津惑,弭楫申九言,無為累牽纆,長泛滄浪水,平明至曛黑。
又《落日汎舟東谿詩》曰:黝黝桑柘繁,芃芃麻麥盛,交柯谿易陰,反景澄餘映,吾生雖有待,樂天庶知命,不學梁甫吟,唯識滄浪詠,田荒我有役,秩滿余謝病。

8 谿:
【賦】《宋謝靈運長谿賦》曰:潭結綠而澄清,瀨揚白而戴華,飛急聲之瑟汩,散輕文之漣羅,始鏡底以如玉,終積岸而成沙。

URN: ctp:n541462