Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《散騎常侍》

Library Resources
1 散騎常侍:
應劭《漢書》曰:秦官,及漢,置散騎及中常侍各一人,獻可替否也。

2 散騎常侍:
《華嶠集》曰:散騎,以從容侍從,承答顧問為職,又掌贊詔命,平處文籍,故前世多參用言語文學之士。

3 散騎常侍:
王隱《晉書》曰:鄭默為散騎常侍,世祖祀南郊,侍中已陪乘。詔曰:使鄭常侍默。曰:卿之何以得參乘,昔州內舉卿相輩,常愧有累清談。

4 散騎常侍:
《七賢傳》曰:阮籍,高貴鄉以為散騎常侍,非其好也。

5 散騎常侍:
《晉中興書》曰:庾闡有文章才義,議者以為宜綜國史,於是召為散騎常侍。
又曰:謝萬。升平五年詔曰:前西中郎萬,才義簡亮,宜居獻替,其為散騎常侍。

6 散騎常侍:
【墓誌】《梁元帝散騎常侍裴子野墓誌銘》曰:幾原博聞,裁為典墳,比良班馬,等麗卿雲,董籍既別,涇渭以分,聖皇御極,欽賢盱顧,儲后特聖,降情文苑,既匹嚴朱,復同徐阮,如何不憖,卜期斯遠。

7 散騎常侍:
【誄】《晉潘岳散騎常侍夏侯湛誄》曰:英英夫子,灼灼其俊,飛辯摛藻,華繁玉振,疇昔之遊,二紀于茲,斑白攜手,何歡如之,居吾語爾,眾不勝悲,人惡俊異,世疵文雅,執戟疲揚,長沙役賈,無位爾高,恥居物下,子乃洗然,變化易容。慨然歎曰:道固不同,為仁由己,匪我求蒙,誰毀誰譽,何去何從,莫涅匪緇,莫磨匪磷,子獨正色,居屈志申,我聞積善,神降之吉,宜享遐紀,長保天秩,如何斯人,而有斯疾,曾未知命,中年殞卒。

8 散騎常侍:
《晉劉琨散騎常侍劉府君誄》曰:爰自上葉,帝堯之胤,堂堂漢祖,豁豁高韻,茂載孝景,克紹前訓,穆矣靖王,開國作鎮,惟祖惟父,乃光有晉,積行累仁,世篤忠順,是用感和,誕育奇俊,淑質英挺,金聲玉振,嗟乎君侯,仍寢斯疾,命不可延,中年殞卒,衝飆摧華,閬風彫實,如可贖兮,人百其質,存若燭龍銜曜,沒若庭燎俱滅,搢紳頹範於高模,邦國彌悴於隕哲。

9 散騎常侍:
【表】《陳徐陵讓散騎常侍表》曰:臣聞五十知命,宗師之格言,六百辭滿,通賢之高概,昔墨子諸生,褰裳求楚,魯連隱士,高論卻秦,況乎謬蒙知己,寧無感激,洪私過誤,寘以通班,司憲文昌,遂偕常伯,今者昆吳小器,諦視不見玄黃,均天並奏,靜聽能鍾鼓,雖神農分藥,歧伯提針,冥眾因緣,難可匡救,陛下嗣臨寶歷,光闡大猷,屬意銓衡,留情槱棫,燕臺裝玉,儻不精真,齊客吹竽,諒宜澄簡,南郊奉乘,當求部黜之才,西省文辭,應用羅含之學。

URN: ctp:n545079