Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《外戚封》

Library Resources
1 外戚封:
《史記》曰:武帝衛后弟青,封長平侯,四子皆封侯,貴震天下。天下歌曰:生男無喜,生女勿怒,獨不見衛青子夫霸天下。

2 外戚封:
《漢書》曰:漢興,外戚與定天下,侯者三人,后父據春秋褒紀之美,帝舅緣大雅申伯之恩,浸廣博矣。
又曰:高祖封呂后父呂公為臨泗侯,兄澤為周呂侯。
又曰:文帝封后弟薄昭為軹侯,又封齊淮南王舅駟鈞等二人為侯。
又曰:景帝封太后弟姪竇廣國為章武侯,竇彭祖為南皮侯,竇嬰以破吳楚功,封魏其侯,后弟王信為益靜侯。
又:河平二年,上悉封舅譚為平阿侯,商成都侯,根曲陽侯,逢時高平侯,立紅陽侯,五人同日封,故世謂之五侯。
又曰:武帝封太后同母弟田蚡為武安侯,勝周陽侯,皇后姉子霍去病,伐匈奴,封冠軍侯。

3 外戚封:
《東觀漢記》曰:馬防兄弟三人,各六千戶,防為穎陽侯,特以前參醫藥勤勞,綏定西羌,以襄城羹亭一千二百戶增防,防身帶三綬,寵貴至盛。
又:光武封新野王子鄧泛為吳侯,伯父皇皇考姉子周均為富波侯,追封外祖樊重為壽張侯,重子丹為射陽侯,孫茂為平望侯,彝鄉侯,從子沖更父侯,后父陰隆,宣陽侯,子識原鹿侯,就為信陽侯,皇考女弟子來歙征羌侯,弟由宜西侯,以寧平公主子李雄為新市侯,后父郭昌為陽安侯,子●綿曼侯,兄子竟新郪侯,匡發干侯,以姨子馮邯為鍾離侯。
又曰:明帝封太后弟陰興為鮦陽侯,子傅隱強侯,陰盛為無錫侯,楚王舅子許昌龍舒侯。
又曰:鄧訓自中興後,累世寵貴,凡侯者二十九人,東京莫比。魏志曰:文帝欲追封太后母父,尚書傅群議,自古無婦人分王命爵之制,秦違古法,漢氏因之,非先王之令典也。帝曰:此議是也。

4 外戚封:
【表】《晉庾亮讓封公表》曰:觀聖賢之於名爵,敬戒之甚重,豈先哲宜重之於古,而聖朝可輕之於今耶,譬猶迴太陽以消湛露,運滄海以灌燎火,其功易成,其事易立。

URN: ctp:n545426