Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《齋》

Library Resources
1 齋:
王孚《安成記》曰:太和中,陳郡殷府君,引水入城穿池,殷仲堪又於池北立小屋讀書,百姓于今呼曰讀書齋。

2 齋:
【詩】《晉湛方生後齋詩》曰:解纓復褐,辭朝歸藪,門不容軒,宅不盈畝,茂草籠庭,滋蘭拂牖,撫我子姪,攜我親友,茹彼園蔬,飲此春酒,開櫺攸瞻,坐對川阜,心焉孰託,託心非有,素構易抱,玄根難朽,即之匪遠,可以長久。

3 齋:
《梁簡文帝山齋詩》曰:玲瓏繞竹澗,閒關通槿蕃,缺岸新成浦,危石久為門,北榮下飛桂,南柯吟夜猿,暮流澄錦磧,晨冰照采鸞。

4 齋:
《梁庾肩吾和竹齋詩》曰:百栱橫筇節,千櫨跨篻竿,迴龍仍作柱,置笛且成欒,向嶺分花徑,隨階轉藥欄,蜂歸憐蜜熟,鷰入重巢乾,欲仰天庭掞,終知學步艱。陳徐陵奉和簡文帝山齋詩曰:架嶺承金闕,飛橋對石梁,竹密山齋冷,荷開水殿香,山花臨舞席,水影照歌床。

5 齋:
【賦】《宋謝靈運山居賦》曰:上古巢居穴處曰巖棲,居山曰山居,在林野曰丘園,在郊郭曰城傍,四者不同,可以理推,昔仲長願言,流水高山,應叟作書,邙阜洛川,勢有偏側,地闕周員,至若鳳叢二臺,雲夢青丘,漳渠淇園,橘林長洲,雖千乘之珍苑,孰嘉遁之所遊,覽明達之撫運,乘機感而理默,悼三閭之浮江,矜望諸之去國,仰前哲之遺訓,俯性情之所便,奉微軀以宴息,保息事以乘閑,爰初經略,杖策孤征,入澗涉水,登嶺山行,紆頂不息,窮泉不停,櫛風沐雨,犯露乘星,研其淺思,罄其短規,非龜非筮,擇良選奇,剪榛開徑,尋石覓崖,四山周迴,雙流逶迤,陵名山而屢止,過巖室而披情,雖未偕於至道,且緬絕於世纓,若乃南北兩居,水通陸阻,觀風瞻雲,方知厥所,九泉別澗,五谷異巘,抗北頂以葺館,瞰南峰以啟軒,羅層崖於戶裏,鏡清瀾於窗前,修竹葳蕤以翳薈,灌木森叢以蒙茂,蘿蔦蔓延以攀援,香花芬薰而媚秀,日月投光於柯閒,風露披清於㟪岫,夏涼寒燠,隨時取適,此焉卜寑,玩水弄石,及其二川合流,異源同口,赴隘入險,俱會山首,瀨排沙以積岸,島倚渚以超阜,畦町斸藝,含橤藉芳,綠葵春節以懷露,白薤感時而負霜,伊昔齠齓,寶愛斯文,援紙握管,會性通神,詩以言志,賦以敷陳,爰暨山棲,彌歷年祀,幸多暇日,自求諸己。

6 齋:
【贊】《宋顏延年新喻侯茅齋贊》曰:輦草作壯,采茅昭儉,哲人素節,貴而能貶,羈結茨危,瞰臨涯隒。

7 齋:
【銘】《隋江總永陽王齋後山亭銘》曰:叢臺造日,淄館連雲,錦牆列繢,繡地成文,吾王卓爾,逸趣不群,梅梁蕙閣,桂棟蘭枌,竹深蓋雨,石暗迎曛,激流疑疏,構峰似削,苔滑危磴,藤攀聳崿,樹影搖窗,池光動幕,月澄遙漵,風清近壑,雪岸難銷,花園易落,高桐百尺,垂楊五株,開榮九畹,結秀三珠,山條紫的,水葉紅鬚,抽芳繞霤,接翠分衢,亭讙旅鶴,浦噪驚鳧,前列牧馬,後招郇伯,諷誦楚詩,精微沛易,叢桂留賞,散金匪惜,不羨睢陽,還蚩碣石,馳聲終古,服義無斁。

URN: ctp:n546670