Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《梳枇》

Library Resources
1 梳枇:
《說文》曰:櫛,梳枇總名也。

2 梳枇:
《釋名》曰:梳言其齒疏也。枇言其相比也。

3 梳枇:
《禮記》曰:男女不同巾櫛。

4 梳枇:
《左傳》曰:晉太子為質於秦,將逃歸。謂嬴氏曰:與子歸乎。對曰:子晉太子而辱於秦,子之欲歸,不亦宜乎。寡君使婢子侍執巾櫛,以固子也。從子而歸,棄君之命,不敢從,亦不敢言。

5 梳枇:
《十洲記》曰:臨海興安縣東界,去郡八十里,縣邊有平石,其上有石櫛,俗云越王渡溪,墮櫛於此。

6 梳枇:
《續漢書》曰:李文德素善延篤。謂公卿曰:延篤有王佐之才,欲令引進之,篤聞。為書止文德曰:吾常昧爽櫛梳,坐於客堂,朝則誦虞夏之書,歷公旦之典禮,覽仲尼春秋,當時之時,不知天之為蓋,地之為輿,慎勿迷其本,棄其生也。

7 梳枇:
《新序》曰:楚莊王罷朝而晏,樊姬問其故。莊王曰:今旦與賢相語,不知日晏也。樊姬曰:賢相為誰。王曰:虞丘子,樊姬掩口而笑,王問其故。曰:妾得執巾櫛以侍王,非不欲專寵擅愛也。以為傷王之義,故進與妾同位者數人矣。今虞丘子未聞進一人,未知其賢。

8 梳枇:
【賦】晉傅咸《櫛賦》曰:我嘉茲櫛,惡亂好理,一髮不順,實以為恥,雖日用而匪懈,不告勞而自已,苟以理而委任,期竭力而沒齒。

URN: ctp:n547204