Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《車渠》

Library Resources
1 車渠:
《廣雅》曰:車渠,石次玉也。

2 車渠:
《廣志》曰:車渠出大秦國及西域諸國。

3 車渠:
《玄中記》曰:車渠出天竺國。

4 車渠:
《蘇子》曰:車渠馬瑙,出於荒外,今冀州之土,曾未得其奇也。

5 車渠:
【賦】《魏文帝車渠碗賦》曰:車渠玉屬也。多纖理縟文,生于西國,其俗寶之,惟二儀之普育,何萬物之殊形,料珍怪之上美,無茲碗之獨靈,苞華文之光麗,發符采而揚榮,理交錯以連屬,似將離而復并,或若朝雲浮高山,忽似飛鳥厲蒼天,夫其方者如矩,圓者如規,稠希不謬,洪纖有宜。

6 車渠:
《魏王車渠碗賦》曰:侍君子之宴坐,覽車渠之妙珍,挺英才於山岳,含陰陽之淑真,飛輕縹與浮白,若驚風之飄雲,光清朗以內曜,澤溫潤而外津,體貞剛而不撓,理脩達而有文,兼五德之上美,起眾寶而絕倫。

URN: ctp:n548854