Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《柏》

Library Resources
1 柏:
《山海經》曰:白於之山,其上多柏,土山多柏。
又曰:三株樹生赤水,其為樹如柏,葉皆為珠。

2 柏:
《尚書》曰:荊州貢杶幹栝柏。

3 柏:
《毛詩》曰:新甫之柏。新甫山名。

4 柏:
《漢武故事》曰:柏梁臺高二十丈,悉以柏,香聞數十里。列士傳曰:延陵季子,解寶劍帶徐君墓柏樹。

5 柏:
《列仙傳》曰:赤松子好食柏實,齒落更生。

6 柏:
《三輔黃圖》曰:漢文帝霸陵,不起山陵,稠種柏。

7 柏:
《東觀漢記》曰:李恂,遭父母喪六年,躬自負土樹柏,常住冢下。

8 柏:
謝承《後漢書》:陳留虞延,為郡督郵,光武巡狩,至外黃,問延園陵柏樹株數,延悉曉之,由是見知。

9 柏:
王隱《晉書》:王褒痛父不以命終,絕世不仕,立屋墓側,旦夕常至墓前朝拜,輒悲號斷絕,墓前一柏樹,褒常所攀,涕泣所著,樹色與凡樹不同。

10 柏:
《晉宮閣名》曰:華林園柏二株。

11 柏:
《泰山記》曰:山南有太山廟,種柏樹千株,大者十五六圍,長老傳云,漢武所種。

12 柏:
《從征記》曰:泰山廟中柏,皆二十餘圍,俠兩階,赤眉嘗斫一樹,見血而止,今斧瘡猶在。

13 柏:
《陳留耆舊傳》曰:李充喪父,父冢側有夜盜斫充柏樹者,充手刃之。

14 柏:
《述征記》曰:柏谷,谷名也。漢武帝微行所至,長傲賓於柏谷者也。谷中無迴車地,夾以高原,柏林蔭藹,窮日幽暗,殆弗睹陽景。

15 柏:
《毛詩》:邶柏舟,衛頃公之詩也。
又:鄘柏舟,共姜自誓也。

16 柏:
《文選》:青青陵上柏。

17 柏:
《松柏轉蕭瑟》:瞻彼陵上柏。

18 柏:
《麝食柏而香》:

19 柏:
漢,朱博為御史大夫,府中列柏,有野烏數千棲其上。

20 柏:
《竇武上表》曰:今茲大寒,過節城旁,以柏為傷絕。

21 柏:
《後漢方儲》:字聖明,遭母憂,負土成墳,松柏數十株,鸞烏棲其上,白兔遊其下。

22 柏:
《晉書》曰:庾蹇,字升褒,或有斬其父墓柏者,莫知其誰,乃召鄰人,于墓自責,叩頭涕泣,謝祖禰,自後人莫之犯。

23 柏:
《郭璞以王丞相為卦》:云有震厄,公命駕西步數里,得一柏樹,截如公長,置常寑臥處,果震柏粉碎。

24 柏:
《宋書》:魯郡孔子舊廟,有柏樹二十四株,歷漢晉,其大連抱,土人崇敬之,莫犯也。

25 柏:
《孫卿子》:柏經冬而不凋,蒙霜不變,可謂得其真也。

26 柏:
《抱朴子》曰:大國倒生之柏,皆為天齊其長,地等其久。

27 柏:
《三輔舊事》曰:漢諸陵皆屬太常,有人盜者棄市。

28 柏:
《文選》曰:寒露拂陵苕,女蘿辭松柏。

29 柏:
《松柏隆冬瘁》:然後知歲寒。

30 柏:
《廣雅》:一名汁柏。

31 柏:
《國語》:高山峻原,不生草木,松柏之地,其土不肥。

32 柏:
《齊書》曰:王儉,字仲寶。司徒袁粲歎曰:宰相之門也。栝柏豫章,雖小,已有棟梁之器。

33 柏:
《列仙傳》:須子食柏實,齒落更生。

34 柏:
《柏臺》:御史臺也。

35 柏:
《禮如松柏之有心》:

36 柏:
【歌】《古歌》曰:平陵東,松柏桐,不知何人劫義公。

37 柏:
《古豔歌》曰:南山石嵬嵬,松柏何離離,上枝拂青雲,中心十數圍,洛陽發中梁,松樹竊自悲,斧鋸截是松,松樹東西摧,持作四輪車,載至洛陽宮,觀者莫不歎,問是何山材,誰能刻鏤此,公輸與魯班,被之用丹漆,薰用蘇合香,本自南山松,今為宮殿梁。
又歌曰:行行隨道,經歷山陂,馬啖柏葉,人啖柏脂,不可常飽,聊可遏飢。

38 柏:
【賦】《晉左九嬪松柏賦》曰:何奇樹之英蔚,託峻岳之嵯峨,被玄澗之逶迤,帶綠水之素波,布秀葉之蔥蒨,列疏實之離離,馥幽藹而永馨,紛翕習以披離,赤松遊其下而得道,文賓餐其實而長生,詩人歌其榮蔚,齊南山以永寧。

URN: ctp:n549763