Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《烏》

Library Resources
1 烏:
《爾雅》:鳶烏醜,其飛也翔。
又曰:鸀。濁。山烏。
又曰:燕白脰烏。

2 烏:
《春秋運斗樞》曰:搖星散為烏。

3 烏:
《廣志》曰:烏有白頸烏。

4 烏:
《毛詩》曰:具曰予聖,誰知烏之雌雄。時若臣賢愚,適同如烏也。
又曰:瞻烏爰止,于誰之屋。集富人之屋也。
又曰:弁彼鸒斯,歸飛提提。雅烏,一曰鵯居。

5 烏:
《左傳》曰:楚子元以車六百乘伐鄭,諸侯救鄭,楚師夜遁,鄭人將奔桐丘。諜告曰:楚幕有烏,乃止。
又曰:晉侯伐齊,齊師夜遁。師曠告晉侯曰:烏鳥之聲樂,齊師其遁。鳥烏得空營,故樂。

6 烏:
《叔向告晉侯》曰:城上有烏,齊師其遁。

7 烏:
《春秋元命苞》曰:火流為烏,烏孝鳥,何知孝鳥,陽精,陽天之意,烏在日中,從天,以昭孝也。

8 烏:
《太公六韜》曰:武王登夏臺,以臨殷民。周公旦曰:臣聞之,愛其人者,愛其屋上烏,憎其人者,憎其餘胥。

9 烏:
《燕丹子》曰:燕太子丹質於秦,秦王遇之無禮,不得意,欲歸,秦王不聽。謬言曰:令烏白頭,馬生角,乃可,丹仰天歎,烏即白頭,馬為生角,秦王不得已而遣之。

10 烏:
《淮南子》曰:堯時十日並出,堯命羿仰射十日,中其九烏。

11 烏:
謝承《漢書》曰:廣漢儒叔林,為東郡太守,烏巢於廳事屋梁,兔產於床下。

12 烏:
王隱《晉書》曰:虞溥為鄱陽內史,勸勵學業,雖威不猛,寬裕簡素,白烏集郡庭,止棗樹,就執不動。

13 烏:
《抱朴子》曰:熒惑火精,生朱烏。

14 烏:
《古今注》:所謂赤烏者,朱鳥也。其所居高遠,日中三足烏之精,降而生三足烏,何以三足,陽數奇也。是以有虞至孝,三足集其庭,曾參鋤瓜,三足萃其冠。

15 烏:
《徐整三五曆》曰:天地之初,有三白烏,主生眾鳥。

16 烏:
《述征記》曰:長安靈臺,有相風銅烏。

17 烏:
《豫章舊志》曰:太守李儀,臨郡二年,白烏見南昌。

18 烏:
《蜀李雄書》曰:武皇帝雄,泰成三年,白烏赤足來翔,帝以問范賢。賢曰:烏有反哺之義,必有遠人懷惠而來,果關中流民請降。

19 烏:
師覺授《孝子傳》曰:吳叔和,犍為人,母沒,負土成墳,有赤烏巢門,甘露降戶。

20 烏:
王韶《孝子傳》曰:李陶,交阯人,母終,陶居于墓側,躬自治墓,不受鄰人助,群烏銜塊,助成墳。

21 烏:
《異苑》曰:東陽顏烏,以純孝著聞,後有群烏銜鼓,集顏所居之村,烏口皆傷,一境以為顏至孝,故慈烏來萃,銜鼓之興,欲令聾者遠聞,即於鼓處立縣,而名為烏傷,王莽改為烏孝,以彰其行跡云。

22 烏:
《南越記》曰:烏賊魚,常自浮水上,烏見以為死,便往啄之,乃卷取烏,故謂烏賊,今雅烏化為之。

23 烏:
【詩】《梁元帝晚栖烏詩》曰:日暮連翩翼,俱向上林栖,風多前鳥駛,雲暗後群迷,路遠聲難徹,飛斜行未齊,應從故鄉返,幾過入蘭閨,借問倡樓妾,何如蕩子啼。

24 烏:
《梁劉孝威烏生八九子篇》曰:城上烏,一年生九鶵,氄毛不自暖,張翼強相呼,羽成翮備各西東,丁年賦命有窮通,不見高飛帝輦側,遠託日輪中,尚逢王吉箭,猶嬰唐羿弓,豈如變采救燕質,入夢祚昭公,流聲表師退,集幕示營空,靈臺已鑄像,流蘇時候風。

25 烏:
《梁朱超城上烏詩》曰:朝飛集帝城,猶帶夜啼聲,近日毛雖暖,聞弦心尚驚。

26 烏:
《隋虞世基晚飛烏詩》曰:向日晚飛低,飛飛未得栖,當為歸林遠,恆長侵夜啼。

27 烏:
【賦】《梁何遜窮烏賦》曰:嗟窮烏之小鳥,意局促而馴擾,聲遇物而知哀,翮排空而不矯,望絕侶於霞夕,聽翔群於月曉,既滅志於雲霄,遂甘心於園沼。

28 烏:
【序】《晉成公綏烏賦序》曰:有孝鳥集余之廬。乃喟爾而歎曰:余無仁惠之德,祥禽曷為而至哉。夫烏之為瑞久矣。以其反哺識養,故為吉烏,是以周書神其流變,詩人尋其所集,望富者瞻其爰止,愛屋者及其增歎,茲蓋古人所以為稱,若乃三足德靈,國有道則見,國無道則隱,斯乃鳳鳥之德,何以加焉。服惡鳥而賈生懼之,烏善禽而吾嘉焉。懼惡而作歌,嘉善而賦之,不亦可乎。

URN: ctp:n550740