Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《狐》

Library Resources
1 狐:
《瑞應圖》曰:九尾狐者,六合一同則見,文王時,東夷歸之。一本曰:王者不傾於色則至。

2 狐:
《河圖》曰:白帝生,先致白狐。

3 狐:
《周書》曰:成王時,青丘獻狐九尾。

4 狐:
《禮斗威儀》曰:君乘火而王,其政訟平,南海輸以文狐。尚書大傳曰:文王拘羑里,散宜生之西海之濱,取白狐青翰獻紂,紂大悅。翰,長毛也。六韜得青狐。班固幽通賦注曰:散宜生至吳,得九尾狐,以獻紂也。

5 狐:
《春秋運斗樞》曰:機星得則狐九尾。

6 狐:
《潛潭巴》曰:白狐至,國民利,不至,下驕恣。

7 狐:
《山海經》曰:武都之山,黑水出焉。其上有玄狐,蓬尾。蓬,大。

8 狐:
《孝經援神契》曰:德至鳥獸,則狐九尾。

9 狐:
《呂氏春秋》曰:禹年三十未娶,行塗山,恐時暮失嗣。辭曰:吾之娶,必有應也。乃有白狐九尾而造於禹。禹曰:白者,吾服也。九尾者,其證也。於是塗山人歌曰:綏綏白狐,九尾龐龐,成于家室,我都攸昌,於是娶塗山女。

10 狐:
《東觀漢記》曰:章帝元和二年,九尾狐見。

11 狐:
《古今注》曰:章帝元和二年,白狐九尾見信都。魏略曰:文帝欲受禪,郡國奏九尾狐見於譙陳。

URN: ctp:n551974