Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《戈》

Library Resources

Library Resources
1 戈:
戈:干戈。《说文》云:平头戟也,天授年置司戈八品武职。古禾切,十五。

2 戈:
过:经也,又过所也。《释名》云:过所至关津以示之也,或曰传过也,移所在识以爲信也,亦姓风俗通云过国夏诸侯后因爲氏汉有兖州刺史过栩。

3 戈:
涡:亦作濄水名出淮阳扶沟浪荡渠又姓三辅决録有扶风太守涡尚。

4 戈:
锅:温器。

5 戈:
𨍋:车盛膏器。

6 戈:
楇:上同一曰纺车收丝具。

7 戈:
瘑:疮也。

8 戈:
㽿:上同。

9 戈:
𩰫:《说文》曰:秦名土釜曰𩰫。

10 戈:
𩰬:上同。

11 戈:
㗻:小儿相应也。又音禾。

12 戈:
緺:绶名。

13 戈:
埚:甘埚。

14 戈:
𩾷:鸟名。

15 戈:
𧒖:螗蜋别名。

Library Resources
1 遳:
遳:脃也。七戈切,一。

𨹃

Library Resources
1 𨹃:
𨹃:𨹄堆。丁戈切,二。

2 𨹃:
桗:木桗也。

Library Resources
1 莎:
莎:草名亦树似桄榔其树出麫。苏禾切,十二。

2 莎:
魦:鱼名。

3 莎:
莏:手挼莏也。

4 莎:
𢘿:𢘿𢘿题县名。在涿郡。

5 莎:
趖:趖疾。

6 莎:
蓑:草名可爲雨衣。

7 莎:
唆:㗻唆小儿相应。

8 莎:
𧨀:佞也。

9 莎:
髿:鬖髿发皃。

10 莎:
梭:织具晋书陶侃少时渔于雷泽尝网得一梭以挂于壁上须臾雷雨暴至乃化爲龙而去。

11 莎:
𣜤:上同。

12 莎:
㛗:女字穆天子传云盛姫丧天子三女叔㛗爲主也。

Library Resources
1 婆:
婆:老母称也。薄波切,九。

2 婆:
媻:《说文》曰:奢也。

3 婆:
鄱:鄱阳县名在饶州。

4 婆:
皤:老人白也。

5 婆:
𩕏:𩕏𩕏勇舞皃。《说文》同上。

6 婆:
繁:姓也,左传殷人七族有繁氏汉有御史大夫繁延寿。又音烦。

7 婆:
搬:除也,潘岳射雉赋云搬场拄翳又披散也,亦音盘。

8 婆:
蔢:蔢䓾草木盛皃。

9 婆:
碆:缆缴石。又音盘。

Library Resources
1 㸰:
㸰:牛无角也。徒和切,三。

2 㸰:
碢:碾碢。

3 㸰:
堶:飞塼戏也。

Library Resources
1 摩:
摩:研摩又灭也,隐也,迫也。莫婆切,十一。

2 摩:
𩞁:漏病。

3 摩:
𥂓:杯也。又莫加切。

4 摩:
𡡉:𡡉尼。

5 摩:
魔:〾鬼魔。

6 摩:
䯢:偏病。

7 摩:
磨:磨砺。《尔雅》云:石谓之磨。

8 摩:
劘:削也。

9 摩:
𦟟:漏病。

10 摩:
𦣆:上同。

11 摩:
䭩:哺皃。

Library Resources
1 矬:
矬:短也。昨禾切,五。

2 矬:
痤:疖也。

3 矬:
锉:锉𨰠小釜。

4 矬:
㭫:《尔雅》云:座椄虑李今麦李也,或从木。

5 矬:
睉:小目。

Library Resources
1 讹:
讹:谬也,化也,动也,五禾切。七譌。

2 讹:
譌:并上同。

3 讹:
吪:并上同。

4 讹:
鈋:刓也,去角也。

5 讹:
囮:网鸟者媒。

6 讹:
魤:鱼名。

7 讹:
𠂬:木节。

Library Resources
1 詑:
詑:欺也。《说文》曰:兖州谓欺曰詑。土禾切,五。

2 詑:
𧦭:俗。

3 詑:
涶:水在西河。

4 詑:
䛢:䛢诋。

5 詑:
䜏:退言。

𩼊

Library Resources
1 𩼊:
𩼊:兽名鱼身鸟翼。落戈切,十六。

2 𩼊:
摞:理也。

3 𩼊:
骡:骡马也,蜀志云后主乗骡车降邓艾也。

4 𩼊:
驘:上同。

5 𩼊:
𦿌:盛土草器。

6 𩼊:
鸁:桑飞鸟也。

7 𩼊:
𣜄:木名可爲箭笴。

8 𩼊:
螺:蜯属。

9 𩼊:
蠃:上同。

10 𩼊:
𥢵:谷积也,或作𥡜。

11 𩼊:
𥡜:上同。

12 𩼊:
𧄿:草名生水中。

13 𩼊:
𨰠:锉𨰠小釜也,或作镙。

14 𩼊:
覼:覼缕委曲。

15 𩼊:
脶:手指文也。

16 𩼊:
蠡:瓠瓢也。又礼、鹿二音。

Library Resources
1 捼:
捼:捼莏。《说文》曰:摧也,一曰两手相切摩也,俗作挼。奴禾切,二。

2 捼:
䎠:丸熟。

Library Resources
1 波:
波:波浪。博禾切,六。

2 波:
皤:老人白皃。又音婆。

3 波:
紴:锦类又绦属也。

4 波:
嶓:嶓冢山名。

5 波:
番:书曰番番良士。《尔雅》云:番番矫矫勇也。

6 波:
碆:石可爲矢镞也。

Library Resources
1 颇:
颇:《说文》曰:头偏也,滂禾切,又匹我切,四。

2 颇:
坡:坡坂。

3 颇:
𨸭:𨸭陀不平。

4 颇:
玻:玻瓈玉西国宝。

Library Resources
1 和:
和:《尔雅》云:笙之小者谓之和和顺也,谐也,不坚不柔也,亦州名在淮南汉九江都尉居之属九江郡齐爲和州又姓出汝南河南二望本自羲和之后一云卞和之后晋有和峤又虏复姓和稽氏后改爲缓氏。戸戈切,九。

2 和:
咊:古文。

3 和:
𤖱:棺头。

4 和:
禾:粟苗。

5 和:
和:谐也,合也,或曰古和字。

6 和:
鉌:鉌銮亦作和。

7 和:
䒩:草名。

8 和:
㗻:小儿相应。

9 和:
盉:调五味器。

Library Resources
1 科:
科:程也,条也,本也,品也,科断也,苦禾切,又苦卧切,十四。

2 科:
窠:窠窟又巢。

3 科:
薖:草名又宽大皃。

4 科:
稞:靑稞麦名。

5 科:
萪:萪生海边叶肕可爲篾也。

6 科:
蝌:蝌蚪虫名。《尔雅》云:科斗活东虾蟆子也,字林从虫。

7 科:
㸰:牛无角也。

8 科:
犐:上同。

9 科:
课:课差。又苦卧切。

10 科:
簻:簻轴。又陟爪切。

11 科:
䈖:竹名。

12 科:
㽿:秃疮。又古禾切。

13 科:
髁:膝骨。《说文》口卧切髀骨也。

14 科:
𠏀:美也。

Library Resources
1 倭:
倭:东海中国。乌禾切,七。

2 倭:
濄:水回。

3 倭:
涡:水坳。

4 倭:
涹:浊也。

5 倭:
𡑟:地𡑟窟也。

6 倭:
踒:躅也。

7 倭:
𥟿:燕人云多。

Library Resources
1 鞾:
鞾:鞾鞋。《释名》云:鞾本胡服赵武灵王所服。许𦚢切,四。

2 鞾:
靴:上同。

3 鞾:
𢪎:撝也。

4 鞾:
㗾:道经䟽云吐气声也。

𦚢

Library Resources
1 𦚢:
𦚢:𦚢𩨷手足曲病。于靴切,二。

2 𦚢:
𠏃:𠏃𠋧痴皃出释典。

𩨷

Library Resources
1 𩨷:
𩨷:手足疾皃。去靴切,二。

2 𩨷:
𩨭:上同。

Library Resources
1 伽:
伽:伽蓝。求迦切,三。

2 伽:
茄:茄子菜可食。又音加。

3 伽:
枷:刑具。又音加。

Library Resources
1 佉:
佉:丘伽切,四。

2 佉:
呿:张口皃。

3 佉:
㰦:欠去。

4 佉:
𠋧:𠏃𠋧。

Library Resources
1 迦:
迦:释迦出释典。居伽切。又音伽。一。

Library Resources
1 脞:
脞:脃也。醋伽切,二。

2 脞:
㛗:訬疾。

Library Resources
1 侳:
侳:安也。子𩩆切,二。

2 侳:
𩛠:骨𩛠出异字苑。

Library Resources
1 瘸:
瘸:脚手病。巨靴切,一。

𦣛

Library Resources
1 𦣛:
𦣛:驴肠胃也。缕𩨷切,一。

URN: ctp:n295350