Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 礼

《礼》

Library Resources
1 礼:
礼:《说文》曰:履也,所以事神致福也。《释名》云:礼体也,得其事体也,又姓左传有衞大夫礼孔。卢啓切,十六。

2 礼:
礼:古文。

3 礼:
𥴡:竹名。

4 礼:
蠡:蠡吾县名在𣵠郡又彭蠡泽名。

5 礼:
𦫈:大舟也。

6 礼:
澧:水名在武陵又水名出衡山亦姓出何氏姓苑。

7 礼:
醴:醴酒亦醴泉县属京兆府本汉谷口县也,属冯翊至后魏置宁夷县隋改醴泉因周醴泉宫名也。

8 礼:
鳢:《说文》鱯也。

9 礼:
鲡:上同。

10 礼:
𩽵:《说文》鮦也。

11 礼:
欚:江中大舩名亦作𦫈。

12 礼:
盠:箪也。

13 礼:
劙:刀刺。又力多切。

14 礼:
豊:行礼之器。

15 礼:
𣀷:布也。《说文》数也。又音离。

16 礼:
欐:小舩。又力计切。

URN: ctp:n300567