Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《旱》

Library Resources

Library Resources
1 旱:
旱:不雨。胡笴切,五。

2 旱:
𡷛:山名在南郑。

3 旱:
皔:白皃。

4 旱:
䓍:草名。

5 旱:
䛞:大言。

Library Resources
1 亶:
亶:信也,厚也,大也,多也,谷也,俗作亶。多旱切,又遮连切,八。

2 亶:
𤺺:病也。

3 亶:
嬗:媛也。

4 亶:
笪:持也,笞也。又都达切。

5 亶:
疸:黄病。又音旦。

6 亶:
觛:小觯。又音但。

7 亶:
狚:獦狚兽。

8 亶:
担:笞也。

Library Resources
1 坦:
坦:平也,安也,明也,宽也。他但切,二。

2 坦:
䦔:闑也,门傍之橛所以止扉。

Library Resources
1 散:
散:散诞。《说文》作𢽳分离也,又作𢿱杂肉也,今通作散又姓史记文王四犮散宜生。苏旱切,又苏汗切,十一。

2 散:
𢽳:并见上注。

3 散:
𢿨:饊饭。

4 散:
饊:饊饭。

5 散:
糤:上同。

6 散:
鏾:弩牙缓也。

7 散:
伞:伞丝绫今作伞盖字。

8 散:
䉈:䈓䉈桃支竹名。

9 散:
伞:伞盖。

10 散:
𣀧:鸟形。又思盰切。

11 散:
𢄻:𢄻扇。

Library Resources
1 但:
但:语辝又空也,徒也。徒旱切,十一。

2 但:
蛋:南方夷。

3 但:
袒:袒裼。又除雁切。

4 但:
袒:上同。又陟扇切。

5 但:
诞:大也,育也,欺也,信也。

6 但:
滩:水中沙爲滩今河阳县南有中滩城。

7 但:
䩥:马带。

8 但:
繵:束𦝫大带。

9 但:
膻:《说文》云:肉膻也。

10 但:
僤:疾也,本音去声。

11 但:
觛:小觯。

Library Resources
1 瓉:
瓉:圭瓉秬鬯宗庙之盛礼。《周礼》云:祼圭有瓉以肆先王。藏旱切,三。

2 瓉:
趱:散走。又则捍切。

3 瓉:
禶:祭。

Library Resources
1 笴:
笴:箭笴。古旱切。又音哿。十二。

2 笴:
簳:上同。

3 笴:
皯:面黒。又工旦切。

4 笴:
䵟:上同。

5 笴:
𤿊:亦同。

6 笴:
秆:禾茎。

7 笴:
秆:上同。

8 笴:
仠:仠长。

9 笴:
𦼮:衆草茎也。

10 笴:
矸:矸击。

11 笴:
衦:摩展衣也。又音干。

12 笴:
𥾍:上同。

Library Resources
1 嬾:
嬾:惰也。落旱切,五。

2 嬾:
懒:俗。

3 嬾:
𥻂:饭相著也。

4 嬾:
𥽭:饭相著也。

5 嬾:
谰:谩谰。

Library Resources
1 侃:
侃:强直也,又侃侃和乐皃。空旱切,二。

2 侃:
衎:信言。又苦汗切。

Library Resources
1 䍐:
䍐:希也,亦鸟网又姓左传郑有䍐氏出自穆公以王父字爲氏代爲卿大夫又羌复姓有䍐井氏。《说文》作䍐或作罕。呼旱切,七。

2 䍐:
蔊:菜味辛也。

3 䍐:
厂:《说文》云:山石之崖岩。

4 䍐:
滩:水濡而乾。《说文》呼旰他丹二切。

5 䍐:
暵:日乾也。又呼旴切。

6 䍐:
焊:火乾也。

7 䍐:
熯:上同。又呼旰、人善二切。

Library Resources
1 䰖:
䰖:款皃。作旱切,一。

URN: ctp:n301508