Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《志》

Library Resources

Library Resources
1 志:
志:意慕也,诗云在心爲志。《尔雅》云:骨镞不翦羽谓之志。职吏切,七。

2 志:
娡:有莘氏之女𩩌娶之谓之女娡。

3 志:
䓌:逺䓌。

4 志:
志:记志。

5 志:
痣:黒子。

6 志:
织:织文锦绮属。又音职。

7 志:
识:标识见礼本音式。

Library Resources
1 值:
值:持也,措也,舍也,当也。直吏切,五。

2 值:
植:种也。又巿力切。

3 值:
治:理也。又丈之切。

4 值:
㨁:㨁投。

5 值:
𠍜:或也。

Library Resources
1 寺:
寺:寺者司也,官之所止有九寺。《释名》云:寺嗣也,治事者相嗣续于其内又汉西域白马驼经来初止于鸿胪寺遂取寺名剏置白马寺。样吏切,五。

2 寺:
嗣:继也,又姓风俗通云衞嗣君后。

3 寺:
孠:古文。

4 寺:
飤:食也。

5 寺:
饲:上同。

Library Resources
1 蛓:
蛓:蛓毛虫有毒。七吏切。四。

2 蛓:
蚝:同上。

3 蛓:
螆:同上。

4 蛓:
𧉠:并上同。

Library Resources
1 笥:
笥:箧也,圎曰箪方曰笥竹器也。相吏切,四。

2 笥:
伺:伺候也,察也。

3 笥:
思:念也。又音司。

4 笥:
覗:覗覻也。

Library Resources
1 试:
试:用也。式吏切,四。

2 试:
弑:大逆亦作杀。

3 试:
帜:旗帜。又音炽。

4 试:
僿:史记云小人以僿。

Library Resources
1 胾:
胾:大脔也。侧吏切,六。

2 胾:
椔:木立死亦作樯。

3 胾:
事:事刄又作剚倳。

4 胾:
剚:上同。

5 胾:
倳:上同又置也。

6 胾:
鶅:东方雉名。又音甾。

Library Resources
1 吏:
吏:《说文》曰:治人者也。力置切,二。

2 吏:
𢟤:忧也。

Library Resources
1 字:
字:春秋说题辝曰字者饰也。《说文》乳也,又爱也。疾置切,六。

2 字:
牸:牝牛。

3 字:
孳:孳尾乳化曰孳交接曰尾。

4 字:
茡:《尔雅》云:茡麻母郭璞云苴麻成子者。

5 字:
芓:上同。

6 字:
孖:双生子。又音咨。

Library Resources
1 眙:
眙:直视。丑吏切,五。

2 眙:
佁:佁儗不前。

3 眙:
䰡:疠〾鬼。

4 眙:
𦥊:忿戾。

5 眙:
誺:不知。

Library Resources
1 饵:
饵:食也。《说文》粉餠也。仍吏切,十六。

2 饵:
𩱓:上同。

3 饵:
珥:耳饰。

4 饵:
衈:开刑书杀鸡血祭名周礼注云割牲耳血及毛祭以爲刉衈。

5 饵:
毦:𣰉毦羽毛饰也。

6 饵:
咡:口吻。

7 饵:
刵:𢧵耳。

8 饵:
佴:次也。

9 饵:
誀:诱也。

10 饵:
洱:水名。

11 饵:
䎶:以牲吿神神欲听曰䎶也。

12 饵:
㛅:女字。

13 饵:
䏪:筋健。

14 饵:
䣵:重酿。

15 饵:
眲:耳目不相信也。

16 饵:
𦖢:听音不敢言也。

𩢲

Library Resources
1 𩢲:
𩢲:疾也。踈吏切,七。

2 𩢲:
驶:疾也。踈吏切,七。

3 𩢲:
𣳪:水名在河南。

4 𩢲:
𧳅:郭璞曰今江东呼貉爲𧲱𧳅。

5 𩢲:
𩰢:列也。

6 𩢲:
𨽄:山阜突也。

7 𩢲:
使:穴也。

Library Resources
1 厕:
厕:《说文》圊也。《释名》云:厕杂也,言人杂厕其上也,又闲也,次也。初吏切,一。

Library Resources
1 异:
异:奇也。《说文》分也。羊吏切,七。

2 异:
异:异哉叹也,退也,举也。

3 异:
潩:水名在河南密县出文字音义。

4 异:
食:人名汉有郦食其。又音蚀。

5 异:
巳:过事语辝又去也,弃也,成也。

6 异:
䔬:连翘草名。

7 异:
廙:恭也,敬也。

Library Resources
1 置:
置:安置也,驿也,设也。《说文》赦也。陟吏切,二。

2 置:
𢐂:青州呼弹弓。

Library Resources
1 侍:
侍:近也,从也,承也。时吏切,三。

2 侍:
莳:种莳。

3 侍:
秲:上同。

Library Resources
1 事:
事:使也,立也,由也,锄吏切,又侧吏切,二。

2 事:
𩛌:玉篇云嗜食。

Library Resources
1 忌:
忌:忌讳又畏也,敬也,止也,憎恶也,亦姓周公忌父之后出风俗通。渠记切,十三。

2 忌:
𨙬:古县名在襄阳。

3 忌:
惎:敎也,一曰谋也。《说文》毒也。

4 忌:
䋟:⊟纪心连针。

5 忌:
鱀:鱼名。又音臮。

6 忌:
鵋:鵋䳢鸺鶹鸟今之角䲭。

7 忌:
𧳙:狸子也。又音四。

8 忌:
誋:吿也,信也。《说文》诚也。

9 忌:
諅:志也。《说文》忌也,周书曰上不諅于凶德。

10 忌:
梞:梞柎。

11 忌:
畁:举也。《说文》音其。

12 忌:
帺:系也。又音其。

13 忌:
𥭜:竹名。

Library Resources
1 炽:
炽:盛也。昌志切,八。

2 炽:
饎:方言云熟食也。《说文》云:酒食也。

3 炽:
𩜮:《说文》同上。

4 炽:
糦:大祭亦稷也。《说文》同上。

5 炽:
帜:又音试、音志。

6 炽:
𢨒:赤土。

7 炽:
哆:哆声。

8 炽:
埴:黏土。

Library Resources
1 意:
意:志也,又姓。于记切,四。

2 意:
鷾:鷾鸸𤣥鸟也,出庄子。

3 意:
𠃸:𠃸贪也。又音乙。

4 意:
䵝:深黒。

Library Resources
1 记:
记:记志也。《说文》䟽也。居吏切,一。

Library Resources
1 憙:
憙:好也。许记切,二。

2 憙:
嬉:可嬉美姿颜也。又音熙。

Library Resources
1 䰯:
䰯:恐也。鱼记切,六。

2 䰯:
豙:豕怒毛竖也,出。《说文》。

3 䰯:
㘈:唭㘈无闻见也。

4 䰯:
譺:啁譺。

5 䰯:
㽈:大罂。

6 䰯:
儗:佁儗不前。

Library Resources
1 亟:
亟:数也,遽也,去吏切,又纪力切,三。

2 亟:
唭:唭㘈无闻见也。

3 亟:
䀈:䀈居兽名似猬而赤尾。

URN: ctp:n305650