Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《径》

Library Resources

Library Resources
1 径:
径:步道。古定切,七。

2 径:
经:经纬。又古灵切。

3 径:
迳:近也。

4 径:
𠲮:猿声。

5 径:
俓:直也。

6 径:
𩰹:隔也。

7 径:
桱:桱木似杉而硬。

Library Resources
1 寗:
寗:邑名亦姓。《说文》作甯所愿也。乃定切,四。

2 寗:
佞:谄也,一曰才也,俗作侫。

3 寗:
泞:泥泞。

4 寗:
鸋:尔雅鸋鴂鸱属也,楚词云鸋鴞之鸣。

Library Resources
1 腥:
腥:豕息肉肉中似米。苏佞切。又音星。三。

2 腥:
醒:酒醒。又苏丁、先顶二切。

3 腥:
睲:目睲。

Library Resources
1 胫:
胫:脚胫。《释名》云:胫茎也,直而长似物茎也。胡定切,二。

2 胫:
踁:上同。

Library Resources
1 定:
定:安也,亦州名帝尧始封唐国之城秦爲赵郡钜鹿二郡汉爲中山郡后魏置安州又改爲定州以安定天下爲名。徒径切,四。

2 定:
掟:天掟出道书。

3 定:
廷:朝廷。又音亭。

4 定:
锭:锡属。

Library Resources
1 矴:
矴:矴石。丁定切,九。

2 矴:
钉:又得庭切。

3 矴:
订:字林云逗遛也。

4 矴:
定:题额诗云定之方中定营室也。又徒径切。

5 矴:
飣:贮食。

6 矴:
奠:上同。

7 矴:
𦘭:亦同。

8 矴:
顁:题顁。

9 矴:
锭:豆有足曰锭无足曰镫。

Library Resources
1 罄:
罄:尽也。《说文》曰:器中空也。苦定切,七。

2 罄:
𥥻:《说文》空也。

3 罄:
磬:磬石乐器。《周礼》云:磬人爲磬。

4 罄:
殸:籀文。

5 罄:
𪊑:《尔雅》云:鹿绝有力。又坚、牵二音。

6 罄:
𨆪:一足行。

7 罄:
鑋:金声。

Library Resources
1 听:
听:待也,聆也,谋也,他定切。又音㕔。三。

2 听:
汀:汀滢不遂志。又音㕔。

3 听:
侹:俓侹直也,代也,儆也。

Library Resources
1 靘:
靘:䒌靘靑黑。干定切,二。

2 靘:
掅:捽也。

Library Resources
1 䒌:
䒌:莫定切,二。

2 䒌:
暝:夕也。

Library Resources
1 鎣:
鎣:鎣饰也。乌定切,四。

2 鎣:
莹:上同。《说文》曰:玉色一曰石之次玉者。

3 鎣:
𢣙:志恨也。

4 鎣:
滢:小水。

Library Resources
1 零:
零:零落。郎定切,又鲁丁切,三。

2 零:
𢺰:插空皃。又鲁丁切。

3 零:
令:令支县在辽西郡。

URN: ctp:n310333