Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《梵》

Library Resources

Library Resources
1 梵:
梵:梵声。扶泛切,三。

2 梵:
帆:船使风。又音凡。

3 梵:
颿:上同。《说文》曰:马疾步也。

Library Resources
1 泛:
泛:浮皃。孚梵切,八。

2 泛:
泛:上同。

3 泛:
𠆩:轻也。

4 泛:
䀀:杯也。

5 泛:
𥁔:上同。

6 泛:
泛:滥也。

7 泛:
䒦:草浮水皃。又匹凡切。

8 泛:
姂:好皃。

Library Resources
1 劔:
劔:《释名》云:劒检也,所以防检非常也,广雅曰龙泉太阿干将镆鋣断蛇鱼肠纯钢燕支葵偷属陈干队堂溪墨阳巨阙辟闾并劒名也,崔豹古今注云吴太皇帝有宝劒六一曰白虹二曰紫电三曰辟邪四曰流星五曰靑冥六曰百里列子云孔周有三劒一曰含光二曰承影三曰霄陈吴王赐子胥属镂之劒而死周穆王有锟鋙劒切玉如泥。居欠切,一。

Library Resources
1 欠:
欠:欠伸。《说文》曰:张口气悟也,今借爲欠少字。去劒切,二。

2 欠:
㐸:俗。

Library Resources
1 俺:
俺:大也。于劒切,八。

2 俺:
㤿:甘心。

3 俺:
淹:𣳚也,又缫丝一淹也。

4 俺:
𦑎:劒羽。

5 俺:
㛪:诬挐。

6 俺:
裺:衣宽。

7 俺:
䛳:䛳◫言匿。

8 俺:
覎:覎口墟名在富春淸上也。

URN: ctp:n311285