Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 辱

《辱》

Library Resources
1 辱:
辱:耻辱又汚也,恶也,又姓出姓苑。而蜀切,十一。

2 辱:
蓐:草蓐又荐也。《说文》曰:陈草复生也,一曰蔟也。

3 辱:
褥:毡褥。

4 辱:
鄏:郏鄏地名在河南。

5 辱:
缛:文采。

6 辱:
溽:溽暑湿热。

7 辱:
㦺:矛戟枝也。

8 辱:
媷:懈惰也。

9 辱:
嗕:嘱嗕怜皃又西羌名。

10 辱:
𪑾:黒垢。

11 辱:
𩱜:大鼎。

URN: ctp:n312073