Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《洽》

Library Resources

Library Resources
1 洽:
洽:和也,合也,沾也。侯夹切,十四。

2 洽:
䨐:上同。

3 洽:
狭:隘狭陜。

4 洽:
陜:并上同。

5 洽:
陿:并上同。

6 洽:
祫:祭名。

7 洽:
峡:巫峡山名。

8 洽:
硖:硖石县亦州名秦将白起攻楚烧夷陵即其地魏武于此置临江郡后魏爲拓州取开拓之义周以居三峡之口因爲峡州也。

9 洽:
𢈙:齿曲生又缺也。

10 洽:
𪘘:相著。

11 洽:
𤲍:火烚。

12 洽:
烚:火烚。

13 洽:
珨:齿曲生又缺也。

14 洽:
䞩:走皃。

Library Resources
1 恰:
恰:用心。苦洽切,十。

2 恰:
掐:爪掐。

3 恰:
䁍:目䁍。

4 恰:
㓣:入也。

5 恰:
䶢:啮咋皃又噍声。

6 恰:
帢:士服状如弁缺四角魏武帝制魏志注云太祖以天下凶荒资财乏匮拟古皮弁裁缣帛以爲帢合乎𥳑易随时之义以色别其贵贱本施军饰非爲国容。

7 恰:
𠕣:并上同。

8 恰:
𢂿:并上同。

9 恰:
㡊:亦上同埤苍云帽也。

10 恰:
𣁴:

𥯦

Library Resources
1 𥯦:
𥯦:行书。十洽切,六。

2 𥯦:
煠:汤煠。

3 𥯦:
䮢:䮢䮢马骤。

4 𥯦:
渫:水名出上党郡。

5 𥯦:
牐:下牐闭城门也。

6 𥯦:
𧼰:行疾也。

Library Resources
1 夹:
夹:持也。古洽切,十五。

2 夹:
郏:郏鄏地名也,又郏城县在汝州又姓左传郑大夫郏张。

3 夹:
厕:箸也,针箭具。又音颊。

4 夹:
韐:韎韐韦蔽膝。

5 夹:
𢂷:上同。

6 夹:
跲:踬碍。

7 夹:
袷:复衣。《说文》曰:衣无絮也。

8 夹:
夹:上同。

9 夹:
䀫:眼细暗。

10 夹:
餄:上同。

11 夹:
㿓:㿓蹄足病。

12 夹:
䶢:噍声也。又苦洽切。

13 夹:
鵊:鸟名。

14 夹:
䩡:履根。

15 夹:
鞈:又公合切。

Library Resources
1 眨:
眨:目动。侧洽切,六。

2 眨:
㞚:薄楔。

3 眨:
偛:偛㑳小人皃。又楚立切。

4 眨:
䙄:䙄略洁朿皃。

5 眨:
𥀈:皱𥀈皮老。

6 眨:
䛽:䜞䛽多言。

Library Resources
1 插:
插:刺入。楚洽切,十。

2 插:
臿:春去皮也,或作疀俗作𠚏。

3 插:
疀:上同。《尔雅》云:𣂁谓之疀郭璞云皆古鍫锸字。

4 插:
锸:上同。

5 插:
扱:取也,获也,举也,引也。《说文》收也。

6 插:
笈:负书箱。又其劫切。

7 插:
㛼:疾言失次也。

8 插:
㷅:火乾。

9 插:
喢:口喢。

10 插:
𤜯:狗食。

Library Resources
1 㘝:
㘝:手取物俗作⧈囗丑。女洽切,四。

2 㘝:
𡤙:𡤙𡤙美皃。

3 㘝:
㗙:喢㗙小人言薄相。

4 㘝:
㑳:偛㑳。

Library Resources
1 䶎:
䶎:䶎齁鼻息。呼洽切,四。

2 䶎:
欱:欱甞。

3 䶎:
㰰:气逆。

4 䶎:
敮:尽也。

Library Resources
1 霎:
霎:小雨。山洽切,七。

2 霎:
歃:歃血。又山辄切。

3 霎:
箑:扇之别名。

4 霎:
䈉:上同。

5 霎:
萐:萐莆瑞草王者孝德至则萐莆生于厨其叶大如门不摇自扇饮食。

6 霎:
喢:喢㗙小人言也。

7 霎:
𧳛:兽名。

Library Resources
1 札:
札:刺著。竹洽切,三。

2 札:
𠍹:𠍹𦤻忽触人也。

3 札:
𧉫:斑身小虫。

𨂁

Library Resources
1 𨂁:
𨂁:跛行皃。乌洽切,四。

2 𨂁:
凹:下也,或作容。

3 𨂁:
浥:波下又湿皃。

4 𨂁:
圔:圔窊声下。

Library Resources
1 䀴:
䀴:埤苍云视皃。五夹切,一。

𥃐

Library Resources
1 𥃐:
𥃐:五味调肉菜出文字音义。丑㘝切,一。

URN: ctp:n317209