Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《狎》

Library Resources

Library Resources
1 狎:
狎:习也。《说文》曰:犬可习也。胡甲切,十一。

2 狎:
翈:翮上短羽。

3 狎:
霅:衆言声又丈甲切霅阳部在乐浪。又音飒。

4 狎:
𠗉:𠗉𠗨冰冻相著。

5 狎:
柙:槛也,所以藏虎兕也,出。《说文》。

6 狎:
匣:箱匣也。

7 狎:
𧆥:虎习搏也。

8 狎:
𦾏:𩉾鞢。

9 狎:
𢘉:𢘉喜。

10 狎:
炠:火皃。又呼甲切。

11 狎:
笚:竹名。

𠗨

Library Resources
1 𠗨:
𠗨:𠗉𠗨。丈甲切,六。

2 𠗨:
喋:啑喋凫雁食也,啑。所甲切。

3 𠗨:
擖:押擖重接皃。

4 𠗨:
霅:霅阳县名又水名在吴兴。

5 𠗨:
𤁳:水名。

6 𠗨:
鞢:鞢𩉾鞢。

Library Resources
1 鸭:
鸭:水鸟或作𪀌𩿼𪁗。乌甲切,六。

2 鸭:
压:鎭也,降也,笮也,坏也。

3 鸭:
庘:屋坏也。

4 鸭:
䆘:人神脉刺穴。

5 鸭:
闸:开闭门出。《说文》。

6 鸭:
押:押署文字指归云押字才能也。

Library Resources
1 甲:
甲:甲兵又狎也,铠也,亦甲子。《尔雅》云:太歳在甲曰阏逢又姓左传郑大夫甲石甫。古狎切,十。

2 甲:
胛:背胛。

3 甲:
梜:木理乱。

4 甲:
押:押篱壁也。

5 甲:
𥑐:汉书人名。

6 甲:
钾:铠属今单作甲。

7 甲:
玾:山侧。

8 甲:
𨒇:汉书人名。

9 甲:
𠩘:𠩘𠪮。

10 甲:
𩌍:𩌍䩖胡履。

Library Resources
1 翣:
翣:翣形如扇以木爲匡礼天子八诸侯六卿大夫四士二丗本曰武王作翣。所甲切,八。

2 翣:
𧲌:豕母。

3 翣:
啑:啑喋。

4 翣:
帹:面衣。

5 翣:
翜:豕母。

6 翣:
䬊:风疾。

7 翣:
㞚:薄㞚。

8 翣:
𧻵:行𧻵𧻵。

Library Resources
1 呷:
呷:喤呷衆声。《说文》曰:吸呷也。呼甲切,四。

2 呷:
譀:夸诞。

3 呷:
䛅:𧬈䛅语声。

4 呷:
𣢗:𣢗𣢗鼻息。

URN: ctp:n317308