Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《汜论》

Library Resources
1 汜论:
天下岂有常法哉。当于世事,得于人理,顺于天地,则可以正治矣。夫神农,伏羲不施赏罚,而民不为非,然立政者,不能废法而治民,舜执干戚而服有苗,然征伐者,不能释甲兵而制强暴,由此观之,法度者,所以论民俗而节缓急也。器械者,因时变而制宜适也。圣人作法,而万民制焉。贤者立礼,而不肖者拘焉。制法之民,不可与远举,拘礼之人,不可以应变,耳不知清浊之分者,不可令调音,心不知治乱之源者,不可令制法度,必有独闻之听,独见之明,然后能擅道而行也。

2 汜论:
夫殷变夏,周变殷,春秋变周,三代之礼不同,何古之从,今儒墨称三代文武而不行也。是言其所不行也。儒墨之所言,今皆不行也。非今时之世而不改,是行其所非也。称其所是,行其所非,是以尽日极虑而无益于治,劳形竭精而无补于主。

3 汜论:
今夫图工好画鬼魅,而憎图狗马,鬼魅无信验,而狗马切于前也。夫存危治乱,非智不能,而道先称古,虽愚有馀,故不用之法,圣主不行,不验之言,明主不听也。

4 汜论:
今谓强者胜,则度地计衆,富者利,则量粟称金,如此则千乘之君,无不霸王,万乘之国,无破亡者矣。国之亡也。大不足恃,道之行也。小不可轻,由此观之,存在得道,而不在于大,亡在失道,而不在于小也。

5 汜论:
乱国之君,务广其地,而不务仁义,务高其位,而不务道德,是释其所以存,而就其所以亡也。故桀困于焦门,而不能自非其所行,而悔不杀汤于夏台,纣拘于宣室,而不反其过,而悔其不杀文王于牖里,尝试尝试作二君处强大之势,而修道德之论,汤武救罪之不给,何谋之敢虑乎。若上乱三光之明,下失万民之心,虽微汤武,孰弗能夺,今不审其在已者,而反备诸乎人,天下非一汤武也。杀一人即必或继之者矣。且汤武之所以处小弱而能著著作以王二字者,以其有道也。桀纣之所以处强大而终见夺者,以其无道也。今不行人之所以王,而反益己之所以夺者,趍亡之道也。

6 汜论:
事有可行而不可言者,有可言而不可行者,或易为而难成者,或难成而易败者,所谓可行而不可言者,趣舍也。可言而不可行者,僞诈也。易为而难成者,事也。难成而易败者,治治作名也。此四策者,圣人之所独视而留志也。

7 汜论:
未有功而知其贤者,唯尧之知舜也。功成事立,而知其贤者,市人之知舜也。夫物之相类者,世主之所乱惑也。嫌疑肖象者,衆人之所眩耀也。故狠者类智,而非智也。狠,慢也。愚者类君子君子作仁一字,而非君子也。戆者类勇,而非勇也。使人之相去也。若玉之与石也。葵之与苋也。则论人易矣。

8 汜论:
天下莫易于为善,而莫难于为不善,所谓为善者,静而无为也。所谓为不善者,躁而多欲也。适情辞馀,无所诱慕,修性保真,无变于己。故曰:为善者易也。越城郭,逾险塞,篡杀矫诬,非人之性也。故曰:为不善难也。

9 汜论:
今人之所以犯囹圄之罪,而陷于刑戮之患者,由嗜欲无厌,不修度量之故也。何以知其然,今夫陈卒设兵而相当。将施令曰:斩首者拜爵,而曲桡者要斩,然而队伯伯作阶之卒,皆不能前遂斩首之功,而后被要斩之罪,是去恐死而就必死也。故事或欲之,适足以失之,或避之,适足以就之,有人乘船而遇大风者,波至而恐,自投水中,非不贪生而畏死,惑于恐死而反忘生也。故人之嗜欲亦犹此也。

10 汜论:
故达道之人,不苟得,不让福,其有不弃,非其有不索也。恒盈而不溢,常虚而易足,今夫溜水足以溢壶榼,而江河不能实漏巵,故人心犹此也。自当以道术度量,食充虚,衣御寒,则足以养七尺之形矣。若无道术度量,则万乘之势,不足以为尊,天下之富,不足以为乐矣。

URN: ctp:n418546