Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 三朝不宜奏登歌议

《三朝不宜奏登歌议》

Library Resources
1 三朝不宜... :
礼记燕居:“入门而金作,示情也;升歌清庙,示德也;下管象武,示事也。是故古之君子,不必亲相与言也,以礼乐以相示。”郊特牲云:“奠酬而工升歌,发德也。歌者在上,匏竹在下,贵人声也。”明堂位云:“升歌清庙,下管象武。”太师职云:“大祭祀,帅瞽登歌,令奏击拊。”小师职云:“大祭祀,登歌击拊。”尚书大传云:“古者,帝王升歌清庙之乐,大琴练弦达越,大瑟朱弦达越,以韦为鼓,竽瑟之声乱人声。清庙升歌,先人功烈德深也。周公升歌文王之功烈德深,苟在庙中尝见文王者,愀然如复见文王。故书曰:‘搏拊琴瑟以咏,祖考来格。’此之谓也。”按:登歌各颂祖宗之功烈,去钟彻竽,以明至德。所以传云:“其歌呼也,曰‘于穆清庙’。于者,叹之也。穆者,敬之也。清者,欲其在位者遍闻之也。”检以经记,悉施郊庙耳,非元日所宜奏也。若三朝大庆,百辟具陈,升工席殿,以歌祖宗,君臣相对,便应涕泪,岂可献酬举爵以申欢宴邪?若改辞易旨,苟会一时,则非古人登歌之义。

URN: ctp:n560617