Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《曾子》

Library Resources

修身

Library Resources
1 修身:
曾子曰:君子攻其惡,求其過,强其所不能,去私欲,從事於義,可謂學矣。君子愛日以學,及時以行,難者弗避,易者弗從,唯義所在,日旦就業,夕而自省思,以没其身,亦可謂守業矣。君子學必由其業,問必以其序,問而不决,承間觀色而復之,君子既學之,患其不博也。既博之,患其不習也。既習之,患其不知也。既知之,患其不能行也。既能行之,患其不能以讓也。君子之學,致此五者而已矣。君子博學而淺大戴禮淺作孱守之,微言而篤行之,行欲先人,言欲後人,見利思辱,見難思詬,嗜欲思耻,忿怒思患,君子終身守此,戰戰也。君子己善,亦樂人之善也。己能,亦樂人之能也。君子好人之為善而弗趍也。惡人之為不善而弗疾也。不先人以惡,不疑人以不信,不說人之過,而成人之美,朝有過,夕改則與之,夕有過,朝改則與之,君子終日言,不在尤之中,小人一言,終身為罪矣。君子之於不善也。身勿為,可能也。色勿為,不可能也。心勿為,不可能也。太上樂善,其次安之,其下亦能自强也。太上不生惡,其次生而能夙絕之,其下復而能改,復而不改,隕身覆家,大者傾社稷,是故君子出言愕愕,行身戰戰,亦殆免於罪矣。昔者,天子日旦思其四海之內,戰戰唯恐不能乂也。諸侯日旦思其四封之內,戰戰唯恐失損之也。大夫日旦思其官,戰戰唯恐不能勝也。庶人日旦思其事,戰戰唯恐刑罰之至也。是故臨事而慄者,鮮不濟矣。

立孝

Library Resources
1 立孝:
曾子曰:君子立孝,其忠之用也。禮之貴也。故為人子而不能孝其父者,不敢言人父不能畜其子者,為人弟而不能承其兄者,不敢言人兄不能順其弟者,為人臣而不能事其君者,不敢言人君不能使其臣者,故與父言,言畜子,與子言,言孝父,與兄言,言順弟,與弟言,言承兄,與君言,言使臣,與臣言,言事君,君子之孝也。忠愛以敬敬上有莊字反是亂也。盡力而有禮,敬而安之,微諫不倦,聽從不怠,歡欣忠信,咎故不生,可謂孝矣。盡力而無禮,則小人也。致敬而不忠,則不入也。是故禮以將其力,敬以入其忠,詩言,夙興夜寐,毋忝爾所生,不耻其親,君子之孝也。是故未有君而忠臣可知者,孝子之謂也。未有長而順下可知者,悌弟之謂也。未有治而能仕可知者,先修之謂也。故孝子善事君,悌弟善事長,君子壹孝壹悌,可謂知終矣。

制言

Library Resources
1 制言:
曾子曰:夫行也者,行禮之謂也。夫禮,貴者敬焉。老者孝焉。幼者慈焉。小者友焉。賤者惠焉。此禮也。弟子毋曰:不我知也。鄙夫鄙婦,相會於墻陰,可謂密矣。明日則或揚其言者,故士執仁與義而不聞,行之未篤也。故蓬生麻中,不扶乃直,白沙在泥,與之皆黑,是故人之相與也。譬如舟車然,相濟達也。己先則援之,彼先則推之,是故人非人不濟,馬非馬不走,土非土不高,水非水不流。弟子問於曾子曰:夫士何如則可為達矣。曾子曰:不能則學,疑則問,欲行則比賢,雖有險道修修作循行,達矣。今之弟子,病下人,不知事賢,耻不知而又不問,是以惑暗終其世而已矣。是謂窮民。

疾病

Library Resources
1 疾病:
曾子曰:君子之務蓋有矣。夫華繁而實寡者,天也。言多而行寡者,人也。鷹隼以山為庳而巢其上,魚鱉黿鼉以川為淺而窟穴其中,卒其所以得者,餌也。是故君子苟毋以利害義,則辱何由至哉。親戚不悅,不敢外交,近者不親,不敢來來作求遠,小者不審,不敢言大,故人之生也。百歲之中,有疾病焉。故君子思其不可復者而先施焉。

2 疾病:
親戚既没,雖欲孝,誰為孝乎。年既耆艾,雖欲悌,誰為悌乎。故孝有不及,悌有不時,其此之謂與,言不遠身,言之主也。行不遠身,行之本也。言有主,行有本,謂之有聞也。

3 疾病:
君子尊其所聞,則高明矣。行其所聞,則廣大矣。高明廣大,不在於他,加加上有在字之志而已矣。與君子游,苾乎如入蘭芷之室,久而不聞,則與之化矣。與小人游,膩膩作貸乎如入魚次之室魚次之室作鮑魚之次,久而不聞,則與之化矣。是故君子慎其所去就,與君子游,如長日加益,而不自知也。與小人游,如履薄冰,每履而下,幾何而不陷乎哉。

URN: ctp:n278911