Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《吳子》

Library Resources

圖國

Library Resources
1 圖國:
吳子曰:古之圖國家者,必先教百姓而親萬民,民本書無民字有三三作四不和,不和於國,不可以出軍,不和於軍,不可以出陣,不和於陣,不可以進戰,進戰下有不和于戰,不可以决勝二句

2 圖國:
凡兵所起者五,一曰争名,二曰争利,三曰積惡,四曰內亂,五曰困飢,其名又五,一曰義兵,二曰强兵,三曰剛兵,四曰暴兵,五曰逆兵,禁暴救亂曰義,恃衆以伐曰强,因怒興師曰剛,弃禮貪利曰暴,國危民疲,舉事動衆曰逆,五者之數,數作服各有其道,義必以禮服,强必以謙服,剛必以辭服,暴必以詐服,逆必以權服,此其勢也。

論將

Library Resources
1 論將:
夫總文武者,軍之將也。兼剛柔者,兵之事也。凡人之論將,恒觀之於勇,勇之於將,乃數分之一耳,夫勇者輕命而不知利,未可也。故將之所慎者五,一曰理,二曰備,三曰果,四曰戒,五曰約,理者治衆如治寡,備者出門如見敵,果者迎敵不懷生,戒者雖克如始戰,約者法令省而不煩,受命而不辭家,敵破而後不辭至而後,舊作辭不,補之言反,將之禮也。故師出之日,有死而榮,無生而辱也。

2 論將:
凡制國治軍,必設之以禮,厲之以義,在大足以戰,在小足以守矣。然戰勝易,守勝難,是故以勝得天下者稀,以亡者衆。

3 論將:
武侯曰:願聞陣必定,戰必勝,守必固之道。對曰:君使賢者居上,不肖處下,則陣已定矣。民安其田宅,親其有司,則守已固矣。百姓皆是吾君吾君二字作君一字而非鄰國,則戰已勝矣。

治兵

Library Resources
1 治兵:
武侯問曰:兵以何為勝。吳子曰:兵以治為勝,又問不在衆乎。對曰:若法令不明,賞罰不信,金之不止,鼓之不進,雖有百萬之師,何益於用,所謂治者居則有禮,動則有威,進不可當,退不可追,前却如節,左右應麾,投之所往,天下莫當,名曰父子之兵也。

勵士

Library Resources
1 勵士:
武侯曰:嚴刑明賞,足以勝敵乎。吳子曰:嚴明之事,非所恃也。發號布令,而民樂聞,興師動衆,而民樂戰,交兵接刃,而民安死,此三者,人之所恃也。武侯曰:致之奈何。對曰:君舉有功而進之飨,無功而厲之,于是武侯設坐廟庭,為三行飨士大夫,上功坐前行,肴席有重器上牢,次功坐中行,肴席器差减,無功坐後行,肴席無重,饗畢而出,乃又班賜有功者之父母妻子於廟門之外,亦以功為差數,唯無功者不得耳,死事之家,歲使使者勞賜其父母,行之五五作三年,秦人興師臨於西河,魏士聞之,介胄不待吏令奮擊之者以萬數。吳子曰:臣聞之,人有短長,氣有盛衰,君試發無功者五萬人,臣請率以當之,其可乎。今使一死賊枭伏於曠野,千人追之,莫不視狼顧,何者,恐其暴起而害己也。是則則作以一人投命,足懼千夫,今臣以五萬之衆,而為一舊無一字,補之死賊以率討之,固難當矣。武侯從之,兼車五百乘,騎三千匹,而以破秦五十萬衆,此勵士之功也。

2 勵士:
魏武侯嘗謀事,羣臣莫能及,罷朝而有喜色。吳起進曰:昔楚莊王謀事,羣臣莫能及,罷朝而有憂色。曰:寡人聞之,世不絕聖,國不乏賢,能得其師者王,能得其友者霸,今寡人不才,而羣臣莫之過,國其殆矣。莊王所憂,而君悅之,臣竊懼矣。於是武侯乃慚。

URN: ctp:n278913