Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《申子》

Library Resources

大體

Library Resources
1 大體:
夫一婦擅夫,衆婦皆亂,一臣專君,羣臣皆蔽,故妒妻不難破家也。亂臣不難破國也。是以明君使其臣并進輻凑,莫得專君。

2 大體:
今人君之所以高為城郭用謹門閭之閉者,為寇戎盗賊之至也。今夫弒君而取國者,非必逾城郭之險而犯門閭之閉也。蔽君之明,塞君之聽,奪之政而專其令,有其民而取其國矣。

3 大體:
今使烏獲、彭祖負千鈞之重,而懷琬琰之美,令孟賁、成荊帶干將之劍衞之,行乎幽道,則盗猶偷之矣。今人君之力,非賢乎烏獲、彭祖,而勇非賢乎孟賁、成荊也。其所守者非恃琬琰之美、千金之重也。而欲勿失,其可得耶。

4 大體:
明君如身,臣如手,君若號,臣如響,君設其本,臣操其末,君治其要,臣行其詳,君操其柄,臣事其常,為人臣者,操契以責其名,名者,天地之綱,聖人之符,張天地之綱,用聖人之符,則萬物之情,無所逃之矣。

5 大體:
故善為主者倚於愚,立於不盈,設於不敢,藏於無事,竄端匿疏,示天下無為,是以近者親之,遠者懷之,示人有餘者人奪之,示人不足者人與之,剛者折,危者覆,動者摇,静者安,名自正也。事自定也。是以有道者自名而正之,隨事而定之也。鼓不與於五音,而為五音主,有道者不為五官之事,而為治主,君知其道也。官人知其事也。十言十當,百為百當者,人臣之事,非君人之道也。

6 大體:
昔者堯之治天下也以名,其名正則天下治,桀之治天下也亦以名,其名倚而天下亂,是以聖人貴名之正也。主處其大,臣處其細,以其名聽之,以其名視之,以其名命之,鏡設精,無為而美惡自備,衡設平,無為而輕重自得,凡因之道,身與公無事,無事而天下自極也。

URN: ctp:n278916