Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《哀公》

Library Resources
1 哀公:
元年,吳王夫差敗越于夫椒,遂入越,越子以甲楯五千保于會稽上會稽山,使大夫種因吳太宰嚭以行成,吳子將許之。伍員曰:不可,臣聞之,樹德莫如滋,去疾莫如盡,勾踐能親而務施,施不失人所加惠賜,皆得其人,親不弃勞推親愛之誠,則不遺小勞,與我同壤,而世為仇讎,於是乎克而弗取,將又存之,違天長寇讎,後雖悔之,不可食已食,消也。已,止也。弗聽。退而告人曰:二十年之外,吳其為沼乎謂吳宮室廢壞,當為污池,二十二年,越入吳,越及吳平。

2 哀公:
吳之入楚在定四年,使召陳懷公,懷公朝國人而問焉。曰:欲與楚者右,欲與吳者左,陳人從田,無田從黨無田者從黨而立,逢猾當公而進不左不右。曰:臣聞國之興也以福,其亡也以禍,今吳未有福,楚未有禍,楚未可弃,吳未可從也。公曰:國勝君亡,非禍而何楚為吳所勝也。對曰:國之有是多矣。何必不復,小國猶復,况大國乎。臣聞國之興也。視民如傷,是其福也如傷,恐驚動,其亡也。以民為土芥,是其禍也芥,草也。楚雖無德,亦不艾殺其民,吳日敝於兵,暴骨如莽,而未見德焉。禍之適吳,其何日之有言今至也。陳侯從之,及夫差克越,乃修舊怨言吳不修德而修怨,所以亡,吳師在陳,楚大夫皆懼。曰:闔廬惟能用其民,以敗我於柏舉,今聞其嗣又甚焉。將若之何。子西曰:二三子恤不相睦,無患吳矣。昔闔廬食不二味,居不重席,室不崇壇平地作室,不起壇,器不彤鏤彤,丹也。鏤,刻也。宮室不觀,觀臺榭也。舟車不飾,衣服財用,擇不取費,選取堅厚,不尚細靡,在國,天有灾癘,親巡孤寡,而供其乏困,在軍,熟食者分,而後敢食分,猶遍,其所嘗者,卒乘與焉所嘗甘珍非常食,勤恤其民,而與之勞逸,是以民不疲勞,死知不曠知身死不見曠弃,吾先大夫子常易之,所以敗我,易猶反,今聞夫差次有臺榭陂池焉。宿有妃嬙嬪御焉妃嬙,貴者,嬪御,賤者,皆內官也。一日之行,所欲必成,玩好必從,珍異是聚,觀樂是務,視民如讎,而用之日新,夫先自敗也已,安能敗我。

3 哀公:
六年,楚有雲如衆赤鳥,夾日而飛,三日,楚子使問諸周太史。周太史曰:其當王身乎日為人君,妖氣守之,故為當王身,若禜之,可移於令尹,司馬,禜禳祭。王曰:除腹心之疾,而置諸股肱,何益,不穀不有大過,天其夭諸,有罪受罰,又焉移之,遂不禜。孔子曰:楚昭王知大道矣。其不失國也。宜哉。

4 哀公:
十一年,吳子將伐齊,越子率其衆以朝焉。王及列士,皆有饋賂,吳人皆喜,唯子胥懼。曰:是豢吳也夫豢,養也。若人養犧牲,非愛之,將殺之。諫曰:越在,我心腹之疾也。壤地同,而有欲於我欲得吳也。得志於齊,猶獲石田也。無所用之石田不可耕,越不為沼,吳其泯矣。使醫除病。而曰:必遺類焉者,未之有也。弗聽,使於齊,屬其子於鮑氏,為王孫氏欲以避吳禍,反役,王聞之,使賜之屬鏤以死,屬鏤劍名,將死。曰:樹吾墓檟,檟可材也。吳其亡乎。三年,其始弱矣。盈必毁,天之道也越人朝之,伐齊勝之,盈之極

5 哀公:
季孫欲以田賦丘賦之法,因其田財,通出馬一匹,牛三頭,今欲别其田及家財各為一賦,故言田賦,使冉有訪諸仲尼,仲尼不對不公荅。而私於冉有曰:君子之行也。行政事。度於禮,施取其厚,事舉其中,斂從其薄,如是,則丘亦足矣丘,十六井,若不度於禮,而貪冒無厭,則雖以田賦,將又不足,且子季孫若欲行而法,則周公之典在,若欲苟而行之,又何訪焉。

6 哀公:
十四年,小邾射以句繹來奔。曰:使季路要我,吾無盟矣子路信誠,故欲得與相要誓而不須盟也。使子路,子路辭。季康子使冉有謂之曰:千乘之國,不信其盟,而信子之言,子何辱焉。對曰:魯有事于小邾,不敢問故,死其城下可也。彼不臣而濟其言,是義之也。由弗能,濟成也

7 哀公:
二十四年,公子荊之母嬖,荊哀公庶子,將以為夫人,使宗人舋夏獻其禮宗人,禮官。對曰:無之。公怒曰:汝為宗司,立夫人,國之大禮也。何故無之。對曰:周公及武公娶於薛武公敖也。孝,惠娶於商孝公稱惠公弗皇也。商,宋,自桓以下娶於齊桓公始娶文姜,此禮也則有,若以妾為夫人,則固無其禮也。公卒立之,而以荊為太子,國人始惡之惡公也

URN: ctp:n416397