Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《夏官》

Library Resources
1 夏官:
大司馬之職,掌建邦國之九法,以佐王平邦國,平,成也。正也。制畿封國,以正邦國,封,謂立封於疆為界。設儀辯位,以等邦國,儀,謂諸侯諸臣之儀。進賢興功,以作邦國,作,起也。起其進善樂業之心。建牧立監,以維邦國,維,猶連結。制軍詰禁,以糾邦國,詰,窮治舊無治字,補之也。糾,正也。施貢分職,以任邦國,職,謂賦税也。任猶事也。簡稽鄕民,以用邦國,稽,計也。均守平則,以安邦國,均,謂尊者守大,卑者守小也。此小事大,以和邦國。比猶親,使大國親小國,小國事大國。

2 夏官:
以九伐之法正邦國,諸侯有違王命,則出兵徵伐而正也。馮弱犯寡則眚之,眚,猶人眚瘦也。四面削其地。賊賢害民則伐之,有鐘鼓曰伐,以聲其罪。暴內陵外則壇之,置之空壇之中,别立君也。野荒民散則削之,田不治,民不附,則削其地也。負固不服則侵之,侵,用兵淺侵之而已。賊殺其親則正之,正,殺也。放弑其君則殘之,殘,滅其為惡者。犯令陵政則杜之,犯令,逆命也。陵政,輕法也。杜塞使不得與諸侯通。外內亂,鳥獸行,則滅之。

3 夏官:
仲春教振旅,師出曰治兵,入曰振旅,皆習戰也。四時獵,各教民以其一焉。遂以蒐田,蒐,擇也。擇取禽獸不孕者。仲夏教拔舍,拔舍猶草舍,軍有草止之法。遂以苗田,夏田為苗,簡取禽獸不孕任,若治苗去不秀實者也。仲秋教治兵,遂以獮田,獮猶殺也。中殺者多。仲冬教大閲,大閲,簡軍實,備禮不如出軍時。遂以狩田。冬田為狩,言守取之無所擇也。

4 夏官:
司勲掌等其功,等猶差也。以功大小為差等。凡有功者,銘書於王之大常,祭於大烝,銘之言名也。生則書於王旌,以識其人與其功也。死則於烝先王祭之,冬祭曰烝,王旌,畫日月為大常也。凡賞無常,輕重視功。無常者,功之大小不可豫。

URN: ctp:n416644