Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《晋語》

Library Resources
1 晋語:
武公伐翼,弑哀侯止。欒共子曰:苟無死,共子,晉大夫共叔成也。吾以子為上卿,製晉國之政。辭曰:成聞之,民生於三,事之如一,三,君,父,師也。如一,服勤至死也。父生之,師教之,君食之,食,謂禄也。唯其所在,則致死焉。在君父為君父,在師為師也。人之道也。臣敢以私利廢人道乎。私利,謂不死為上卿也。君何以訓矣。無以教為忠也。從君而貳,君焉用臣,貳,二心也。遂鬬而死。

2 晋語:
文公問於郭偃,郭偃,卜偃。曰:始也吾以國為易,易,易治也。今也難。對曰:君以為易,其難也將至矣。君以為難,其易也將至矣。以為難而勤修之,故其易將至。

3 晋語:
趙宣子言韓獻子於靈公,為司馬,宣子,趙宣孟也。獻子,韓厥也。司馬,掌軍大夫也。河曲之役,趙孟使人以其乘車干行,干,犯也。行,軍列也。獻子執而戮之,宣子召而禮之。曰:吾聞事君者,比而不黨,比,比義也。阿私曰黨。夫周以舉義,比也。忠信曰周。舉以其私,黨也。夫軍事有死無犯,犯而不隱,義也。在公為義。吾言汝於君,懼汝不能也。舉而不能,黨孰大焉。事君而黨,吾何以從政,勉之,苟從是行也。勉之,勸修其志,是行,今所行也。臨長晉國者,非汝其誰,臨,監也。長,帥也。皆告諸大夫曰:二三子可以賀我矣。吾舉厥也而中,吾乃今知免於罪矣。

4 晋語:
叔向見司馬侯之子。撫而泣之曰:自其父之死,吾莫與比而事君矣。昔者,其父始之,我終之,謂有所造為及諫争,相為終始成其事也。我始之,夫子終之,無不可,無不可,言皆從。藉偃在側。曰:君子有比乎。君子周而不比,故偃問之。叔向曰:君子比而不别,比德以贊事,比也。贊,佐。引黨以封己,引,取也。封,厚也。利己而忘君,别也。别為朋黨。

URN: ctp:n416672