Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《楚語》

Library Resources
1 楚語:
靈王為章華之臺,章華,地名。與伍舉升焉。曰:美夫。對曰:臣聞國君服寵以為美,服寵,謂以賢受寵服,以是為美。安民以為樂,以能安民為樂。聽德以為聰,聽用有德也。致遠以為明,能致遠人。不聞其以土木之崇高彤鏤為美。彤謂丹楹,鏤謂刻桷也。

2 楚語:
先君莊王為匏居之臺,匏居,臺名。高不過望國氛,氛,祲氣也。大不過容宴豆,言宴有折俎籩豆之陳。木不妨守備,不妨城郭守備之材。用不煩官府,財用不出府藏也。民不廢時務,官不易朝常,先君是以除亂克敵而無惡於諸侯,今君為此臺也。國民疲焉。財用盡焉。年穀敗焉。敗廢其時務也。百官煩也。為之徵發。數年乃成,臣不知其美也。

3 楚語:
夫美也者,上下外內小大遠邇皆無害焉。故曰美也。若於目觀則美,於目則美,德則不也。財用則匱,是聚民利以自封而瘠民也。胡美之為,封,厚也。胡,何,何以為美。夫君國者,將民之與處,民實瘠,君安得肥。安得獨肥,言將有患。

4 楚語:
故先王之為臺榭也。積土為臺,無室曰榭。榭,不過講軍實,講,習也。軍實,戎士也。臺,不過望氛祥,凶氣為氛,吉氣為祥。其所不奪穡地,稼穡之地。其為不匱財用,為,作也。其事不煩官業,業,事也。其日不廢時務,以農隙也。瘠磽之地,於是乎為之,不害穀土也。磽,硧。城守之木,於是乎用之,城守之餘,然後用之。官寮之暇,於是乎臨之,暇,間也。四時之隙,於是乎成之,隙,空間時。夫為臺榭,將以教民利也。臺所以望氛祥而備灾害,榭所以講軍實而禦寇亂,皆所以利民也。不知其以匱之也。知猶聞也。若君謂此美而為之正,以為得事之正也。楚其殆矣。殆,危也。

5 楚語:
鬬且廷見令尹子常,鬬且,楚大夫,子常,囊瓦。子常與之語,問畜貨聚馬。歸以語其弟曰:楚其亡乎。不然,令尹其不免乎。吾見令尹,問畜聚積實,如餓豺狼,實,財也。殆必亡者。

6 楚語:
昔鬬子文三舍令尹,無一日之積,恤民之故也。積,儲也。成王每出子文之禄必逃,王止而後復。人謂子文曰:人生求富,而子逃之,何也。對曰:夫從政者以庇民也。庇,覆也。民多曠者,而我取富焉。曠,空也。是勤民以自封也。勤,勞也。封,厚也。死無日矣。我逃死,非惡富也。故莊王之世,滅若敖氏,唯子文之後在,至于今為楚良臣,是不先恤民而後已之富乎。

7 楚語:
今子常先大夫之後,先大夫子囊也。而相楚君,無令名於四方,四境盈壘,盈,滿也。壘,壁也。言壘壁滿四境之內。道殣相望,道冢曰殣。是之不恤,而畜聚不厭,其速怨於民多矣。速,召也。積貨滋多,蓄怨滋厚,不亡何待,期年,子常奔鄭。

8 楚語:
王孫圉聘於晉,王孫圉,楚大夫也。定公饗之。趙簡子相問於王孫圉曰:楚之白珩猶在乎。珩,佩上之横者。對曰:然。簡子曰:其為寶也幾何矣。幾何世也。曰:未嘗為寶,楚之所寶者觀射父,言以賢為寶也。能作訓辭,以行事於諸侯,言以訓辭交結諸侯也。使無以寡君為口實,口實,毁弄也。又有左史倚相,能道訓典以叙百物,叙,次也。物,事也。以朝夕獻善敗于寡君,無忘先王之業,又能上下悅于鬼神,悅,媚也。使神無有怨痛于楚國,痛,疾也。又有藪曰雲,金木竹箭之為生也。楚有雲夢之藪澤也。龜珠齒角,皮革羽毛,所以備賦,以戒不虞者也。龜所以備吉凶,珠所以衞火灾,角所以為弓弩,齒所以為弭,賦,兵賦也。所以供幣帛以亨於諸侯,亨,獻也。寡君其可以免罪於諸侯,而國民保焉。保,安也。此楚國之寶也。若夫白珩,先王之玩也。何寶焉。玩,玩弄之物也。

URN: ctp:n416677