Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 哀公問政

《哀公問政》

Library Resources
1 哀公問政:
哀公問政於孔子。孔子對曰:文武之政,布在方策,其人存,則其政舉,其人亡,則其政息,故為政在於得人,取人以身,修身以道,修道以仁,仁者人也。親親為大,義者宜也。尊賢為大,親親之殺,尊賢之等,禮所生也。是以君子不可以不修身,思修身,不可以不事親,思事親,不可以不知人,思知人,不可以不知天,天下之達道有五,其所以行之者三,曰君臣也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。五者,天下之達道也。智,仁,勇,三者,天下之達德也。所以行之者一也。或生而知之,或學而知之,或困而知之,及其知之一也。或安而行之,或利而行之,或勉强而行之,及其成功一也。好學近於智,力行近於仁,知耻近於勇,知斯三者,則知所以修身,知所以修身,則知所以治人,知所以治人,則能成天下國家矣。

2 哀公問政:
公曰:政其盡此而已乎。孔子曰:凡為天下國家者,有九經焉。曰修身也。尊賢也。親親也。敬大臣也。體羣臣也。子庶人也。來百工也。柔遠人也。懷諸侯也。修身則道立,尊賢則不惑,親親則諸父昆弟不怨,敬大臣,則不眩,體羣臣,則士之報禮重,子庶民,則百姓勸,來百工,則財用足,柔遠人,則四方歸之,懷諸侯,則天下畏之。公曰:為之奈何。孔子曰:齊莊盛服,非禮不動,所以修身也。去讒遠色,賤貨而貴德,所以尊賢也。爵其能,重其禄,同其好惡,所以篤親親也。官盛任使,所以敬大臣也。盛其官任而使之也。忠信重禄,所以勸士也。忠信者與之重禄也。時使薄斂,所以子百姓也。日省月考,既禀稱事,所以來百工也。既禀食之,各當其職事也。送往迎來,嘉善而矜不能,所以綏遠人也。綏,安也。繼絕世,舉廢邦,朝聘以時,厚往而薄來,所以懷諸侯也。治天下國家有九經焉。其所以行之者一也。凡事豫則立,不豫則廢,言前定則不跲,跲,躓。事前定,則不困,行前定,則不疚,疚,病。道前定,則不窮。公曰:子之教寡人備矣。敢問行之所始。孔子曰:立愛自親始,教民睦也。立敬自長始,教民順也。教以慈睦而民貴有親,教以敬長而民貴用命,民既孝於親,又順以聽命,措諸天下,無所不行。

URN: ctp:n416924