Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《武韜》

Library Resources
1 武韜:
文王在酆。召太公曰:商王罪殺不辜,汝尚助余憂民,今我何如。太公曰:王其修身,下賢,惠民,以觀天道,天道無殃不可以先唱,人道無灾不可以先謀,必見天殃,又見人灾,乃可以謀,與民同利,同病相救,同情相成,同惡相助,同好相趣,無甲兵而勝,無衝機而攻,無渠塹而守,利人者天下啓之,害人者天下閉之,天下非一人之天下也。取天下若逐野獸,得之而天下皆有分肉,若同舟而濟,濟則皆同其利,舟敗皆同其害,然則皆有啓之,無有閉之矣。無取於民者,取民者也。無取於國者,取國者也。無取於天下者,取天下者也。取民者,民利之,取國者,國利之,取天下者,天下利之,故道在不可見,事在不可聞,勝在不可知,微哉微哉。鷙鳥將擊,卑飛翕翼,猛獸將擊,俯俯作弭耳俯伏,聖人將動,必有過過作愚色,唯文唯德,誰為之惑,弗觀弗視,安知其極,今彼殷商,衆口相惑,吾觀其野草茅勝穀,吾觀其羣衆曲勝直,吾觀其吏暴虐殘賊,敗法亂刑,而上下不覺,此亡國之時也。夫上好貨,羣臣好得,而賢者逃伏,其亂至矣。太公曰:天下之人如流水,鄣之則止,啓之則行,動之則濁,静之則清,嗚呼神哉。聖人見其所始,則知其所終矣。文王曰:静之奈何。太公曰:夫天有常形,民有常生,與天下共其生而天下静矣。

2 武韜:
文王在岐周。召太公曰:争權於天下者何先。太公曰:先人,人與地稱,則萬物備矣。今君之位尊矣。待天下之賢士,勿臣,而友之,則君以得天下矣。文王曰:吾地小而民寡,將何以得之。太公曰:可,天下有地,賢者得之,天下有栗,賢者食之,天下有民,賢者收之,天下者,非一人之天下也。莫常有之,唯賢者取之,夫以賢而為人下,何人不與,以貴從人曲直,何人不得,屈一人之下,則申萬人之上者,唯聖人而後能為之。文王曰:善,請著之金板,於是文王所就而見者六人,所求而見者七十人,所呼而友者千人。

3 武韜:
文王曰:何如而可以為天下。太公對曰:大蓋天下,然後能容天下,信蓋天下,然後可約天下,仁蓋天下,然後可以求天下,恩蓋天下,然後王天下,權蓋天下,然後可以不失天下,事而不疑,然後天下恃,此六者備,然後可以為天下政,故利天下者天下啓之,害天下者天下閉之,生天下者天下德之,殺天下者天下賊之,徹天下者天下通之,窮天下者天下仇之,安天下者天下恃之,危天下者天下灾之,天下者非一人之天下,唯有道者得天下也。

4 武韜:
武王問太公曰:論將之道奈何。太公曰:將有五才十過,所謂五才者,勇智仁信忠也。勇則不可犯,智則不可亂,仁則愛人,信則不欺人,忠則無二心,所謂十過者,將有勇而輕死者,有急而心速者,有貪而喜利者,有仁而不忍於人者,有智而心怯者,有信而喜信於人者,有廉潔而不愛民者,有智而心緩者,有剛毅而自用用作任者,有愞心而喜用人者,勇而輕死者,可暴也。急而心速者,可久也。貪而喜利者,可遺也。仁而不忍於人者,可勞也。智而心怯者,可窘也。信而喜信於人者,可誑也。廉潔而不愛人者,可侮也。智而心緩者,可襲也。剛毅而自用者,可事也。愞心而喜用人者,可欺也。故兵者,國之大器,存亡之事,命在於將也。先王之所重,故置將不可不審察也。

5 武韜:
武王問太公曰:王者舉兵,欲簡練英雄,知士之高下,為之奈何。太公曰:知之有八徴,一曰微察無微察二字問之以言,觀其辭,二曰窮之以辭,以觀其變,三曰與之間諜,以觀其誠,四曰明白顯問,以觀其德,五曰使之以財,以觀其貪貪作廉,六曰試之以色,以觀其貞,七曰告之以難,觀其勇,八曰醉之以酒,以觀其態,八徴皆備,則賢不肖别矣。

URN: ctp:n417839