Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《虎韜》

Library Resources
1 虎韜:
武王勝殷。召太公問曰:今殷民不安其處,奈何使天下安乎。太公曰:夫民之所利,譬之如冬日之陽,夏日之陰,冬日之從陽,夏日之從陰,不召自來,故生民之道,先定其所利而民自至,民有三幾,不可數動,動之有凶,明賞則不足,不足則民怨生,明罰則民懾畏,民懾畏則變故出,明察則民擾,民擾則不安其處,易以成變,故明王之民,不知所好,不知所惡,不知所從,不知所去,使民各安其所生,而天下静矣。樂哉。聖人與天下之人,皆安樂也。武王曰:為之奈何。太公曰:聖人守無窮之府,用無窮之財,而天下仰之,天下仰之,而天下治矣。神農之禁,春夏之所生,不傷不害,謹修地利,以成萬物,無奪民之所利,而農順其時矣。任賢使能而官有材,而賢者歸之矣。故賞在於成民之生,罰在於使人無罪,是以賞罰施民而天下化矣。

URN: ctp:n417853